تشعشعات پرتوهای رادیویی از حد استاندارد کمتر است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد: با تایید ســازمان انرژی اتمی نتایج اندازهگیری دورهای تشعشعات پرتوهای رادیویی در کشور کمتر از حد پرتوگیری مطابق با استاندارد ملی است.حسین فالح جوشقانی اظهار کرد: عالوه بر مواردی که به درخواست یا شکایت کاربران اندازهگیری تشعشعی انجام میشود، رگوالتوری به صورت دورهای در کالنشهرهای کشور میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی را بررسی میکند.وی تصریح کرد: در تیرماه سالجاری نتایج اندازهگیری دورهای رگوالتوری در ۰۱ نقطه از شهرهای اهواز، تهران، کرج، شیراز، اصفهان، قم، تبریز و مشهد برای بررسی به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد. نتایج بررسی این سازمان نشان میدهد میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی از حد پرتوگیری مطابق با استاندارد ملی کمتر است.

فالح با اشاره به اینکه سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عضو کمیته حفاظت در برابر اشعه هستند، گفت: در این کمیته رگوالتوری وظیفه اندازهگیری میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی را به عهده دارد و نتایج به دست آمده را برای سازمان انرژی اتمی ارسال میکند تا با استانداردهای ملی پرتوگیری تطبیق داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.