رونمایی‌از‌نتایج‌«مدیریت‌آسمان‌ایرا‌نشهر»

Jahan e-Sanat - - NEWS - ریلی

«جهان صنعت»- مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران سال گذشــته از اجرای دو فــاز اول طرح ملی مدیریت آســمان ایرانشهر با هدف ایجاد مســیرهای هوایی جدیــد و افزایش توان رقابتی در عرصه هوانوردی خبر داد. پایگاه خبری وزارت راه شهرسازی در گزارشی از عملکرد این طرح آورده است: پرواز عبوری طــرح بزرگ و فراملی «مدیریت آســمان ایرانشــهر» به منظور توسعه حملونقل هوایــی و باالبردن هرچه بیشــتر ســطح ایمنی، برنامهریزی و اجرایی شــده است و اکنون با افزایــش پروازهای بینالمللی، عبوری و داخلی و همچنین ایجاد بیش از هفت هــزار کیلومتر راه هوایی به روزهای خوب خود نزدیک شــده اســت. ایران به دلیل موقعیت ژئو اکونومیکی در آســمان، اتصالدهنده شرق و غرب است. از یکسو آسیا- پاســیفیک با ترافیکی که در آینده در افق 2030 باالترین نرخ ترافیک و رشد را دارد و از ســوی دیگر اروپا یکی از نقاط پرترافیک هوایی است. ایران این دو منطقه را بهراحتی میتواند به یکدیگر متصل کند که در گام نخســت صرفه اقتصادی دارد و در مسیر بعدی میتواند ایران را به «نقطه تعادل منطقهای» مبدل سازد که این برای کشورمان بســیار مهم است. پیش از این روزانه 400 پـرواز عبـوری بر فراز کشورمان صورت میگرفت. منزوی ساختن ایران در دوران پســابرجام و بعد از تحوالت فعلی سختتر شده و چنانچه پروازهای عبوری روزانــه به دو هزار پــرواز افزایش یابد که ترکیبی از ملیتها، کشورها و شرکتهای مختلف اســت، آنگاه در این صورت برای محدودسازی ایران، چندین ملت و شرکت باید تصمیم بگیرند.

مرکز توســعه و سیاستهای راهبردی وزارت راهوشهرسازی در جدیدترین گزارش خود از نحوه مدیریت آسمان کشور آورده اســت: افتتــاح و بهرهبــرداری از 7۱00 کیلومتر راه هوایی در ســال 493۱، حدود 2000 کیلومتر راه هوایی در سال ۱395 و افتتاح 5200 کیلومتر مسیر هوایی جدید و یکطرفه در 0۱ اردیبهشت سال ۱396 توسط وزیر محترم راهوشهرسازی در آسمان ایران که باعث کاهش زمان ســفر، کاهش مصرف ســوخت هواپیماها و ارتقای سطح ایمنی و افزایش جذابیت آسمان ایران برای استفاده ایرالینهای خارجی شد کار را برای طراحان تحریم سختتر کرد.

تدوین طرح ملی آســمان ایران شهر

افزایش قدرت نرم کشور بخشی از طـرح ملی آسمان ایرانشهر است که با افــزایش طول راههای هـوایی و پروازهای عبوری ایران را به یک قــدرت منطقهای تبدیل میکند. ایران با هدف اســتفاده از آســمان کشور و تبدیلشــدن به قدرت منطقهای و پوشش دادن تـرافیکهای فرامنطقهای طرحی تحت عنوان مدیریت آســمان ایرانشــهر تعریف کرده است که بر اساس این طرح نقشههایی که نشـــان میدهـد آسمـــان ایران تا افق ۱404 چگونه باشد در سه مرحله تعریفشده است. شــصت درصد ترافیک آسمان کشور از منطقه خلیجفارس به ســمت اروپاست و یکی از مهمترین مسیرها محسوب میشود و در مرحله صفر سعی شده به دلیل افزایش پروازهای عبوری از آســمان ایران ایمنی را ارتقـــا بخشیده و برای همین منظور یک مسیر اضافهشده که رفت و برگشتی باشد اما این کافی نیست.

ایجاد بیش از ۷ هزار کیلومتر راه هوایی

مرحله نخست آسمان ایرانشهر، معطوف به ایجـاد 7۱00 کیلومتر راه هــوایی است که اجـــرایی شده اســت. براین اساس در منطقه پرترافیک 60 درصدی خلیجفارس تا اروپا و بالعکس یکراه دیگر هم ایجادشده، اما فاصله بین این سهراه هم افزایشیافته است که باید اســتانداردهای ایمنی را به وجود آید تا بر اســاس آن بتوان از ناوبری ماهوارهای بهرهبرداری کرد.

برای اولین بار مسیری طبق استانداردها ایجاد شــده که آنقدر اهمـــیت داشت که ســازمان ایکائو (ســازمان بینالمللی هوانــوردی) از ایــران تقـــدیر کرد و هم اکنون برای اینکه بتوانیم پروازهای فعلی را حفظ کنیم، باید کیفیت را ارتقا بخشیده و پروازهای جدید جذب کنیم. آسمان ایران برای اینکه بتوانــد نقطه تعادل منطقهای باشــد، باید آســمان رقابتی شود و اکنون کشــور عراق یکی از رقبای اصلی است و کشورهای آسیای جنوب شرقی در برخی از مســیرها رقیب جمهوری اسالمی ایران هســتند. بنابراین در مرحلــه دوم رقابتی شدن آســمان کشور در دستورکار است و برای رســیدن به این مهم باید تا جایی که امکانپذیر است راهها را به صورت مستقیم ایجاد کرد.

از سوی دیگر، ایجاد تعدادی مسیرهای جدید مـوازی در مرحله دوم در دستور کار قـرار دارد و برای این کار هـزینهای انجام نمیشود. ایجاد مسیرهای جدید به صورت نرمافزاری است و باید در بخـــش نظامی مجـاب شوند تا برای بهـرهبرداری از آسمان ایـران گـامهای بزرگتری برداشته شود.

کوتاه شدن مسیر پروازی و افزایش بهرهوری

تاکنــون پنج مســیر داخلــی که خط شکسته داشت، کوتاه شده است. اصـالحیـه مربوطــه، منجر به صرفهجویی ســوخت میشود و چنانچه ده فروند هواپیما در این مسیرها پرواز کند، ساالنه 350 میلیارد ریال صرفهجویی سوخت دارد و این رقم منجر به خرید تعداد زیادی هواپیما خواهد شد.

از ســوی دیگر مهمتــر از صرفهجویی سوخت، کوتاه شدن مسیر منجر به اضافه شــدن به عمر مـوتـــور هواپیما میشود و بهــرهوری ناوگان را ارتقا میبخشــد و میتــوان بدون هزینــه ارزش اضافه کرد. هماکنون بهـــرهوری ناوگان هوایی بدون خرید هواپیمــای جدید حدود 27 درصد رشد داشته که نتیجـــه اتخــــاذ تدابیـر و تصمیمات الزم اســت. ایران توانسته با آزادسازی قیمتها بسیاری از مشکالت را حـل کند. شرکتهای هواپیمایی با واقعی شــدن نرخ بلیت پروازها توانستند قطعات خریداری کنند و هواپیما روی زمین نماند و مفهـوم اقتصـاد مقاومتی یعنی بدون هزینه ارزش ایجاد شود و در آسمان ایران مصداق بارز اقتصاد مقاومتی محقق شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.