نشست بررسی فرصتهای تجاری اصفهان و براندنبورگ آلمان برگزار شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهراجخائیز،رییسادارهکنترلسیالبوآبخوانداریگفت:مطالعاتحوزه زیدون و اجرای عملیات این بند در دهه07 توسط جهاد کشاورزی با اهداف کنترلسیالبوجلوگیریاززیرآبگرفتناراضیروستاهایپاییندستوبه خصوصروستایاسالمآبادونیزکنترلفرسایشورسوبوجلوگیریازتخریب اراضیزراعیومرتعیوهمچنینتامینآبشربدامساختهشدهاست.وی دالیلتخریببندخاکیزیدونبهبهانرابرشمردوگفت:بارندگیهایشدید سالهایگذشته،نبوداعـتباراتوعدمنگهداریاصولیازدالیلتخریباینبند بودهاست.مهراجخائیزدرپایانگفت:حوضهزیدونیکیازحوضههایقدیمی بودهوبهدلیلاهمیتآندرکنترلسیالبوجلوگیریازتخریبتاسیسات زیربناییپاییندستدراولویتمطالعاتواجراقرارگرفتولیدرشرایطفعلی به دلیل گذشت عمر مفید سازههای اجرا شده نیاز به تعمیر و نگهداری آنها ضروری است که در صورت تامین و تخصیص اعتبار الزم به تدریج سازههای مذکوربراساساولویتترمیمواصالحخواهندشد.

شهردار منتخب رشت در دیدار با مسوول امور ایثارگران شهرداری رشت که در عمارت تاریخی شهرداری انجام شد، اظهار داشت: نقش امور ایثارگران و شهدا نباید فقط برای امور جامعه استفاده شود. مسعود نصرتی با انتقاد از نقاط ضعفی که برای رسیدگی به امور ایثارگران و فرزندان شاهد وجود دارد، خاطرنشان کرد: این ضعفها باید برطرف شوند، به گونهای که جامعه تاثیرگذاری حضور این فرزندان را احساس کند.شهردار منتخب رشت خاطرنشان کرد: نباید منتطر اقدامات شهرهای بزرگتر باشیم و در اینمورد الزم است روشنگریها به ویژه برای نسل جدید صورت گیرد و رسانه در این مهم نقش موثری دارد اما در بسیاری از موارد ضعیف عمل شده است. نصرتی تفکیک وظایف و انتخاب جنسیت بر برخی پستها را دو موضوع تاثیرگذار در عملکرد ادارات دانست و تصریح کرد: باید نگاه فرهنگی ویژهای به شهدا، ایثارگران و فرزندان شاهد داشته باشیم.

نشست بررســی فرصتهای تجاری اصفهان و براندنبورگ آلمان برگزار شــد. در ابتدای این نشست رســول رنجبران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن خوشــامدگویی به اعضای این هیات 5۱ نفره، ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه همکاری دوجانبه استان اصفهان را با ایالت براندنبورگ فراهم کند.

در ادامه سباستین زویله، مدیر عامل شرکت توسعه تجاری براندنبورگ گفــت: این هیات با همکاری اتاق بازرگانی آلمان و پیرو تکمیل و پیگیری جلسه سال گذشته مسووالن اتاقهای بازرگانی براندنبورگ و اصفهان در این شهر حضور یافتهاند. وی با بیان اینکه براندنبورگ یکی از 6۱ ایالت کشور آلمان بوده و از لحاظ مسافت فاصله اندکی تا برلین دارد، تصریح کرد: این ایالت از نظر دارا بودن طبیعت زیبا و آثار تاریخی بسیار شبیه به اصفهان است.

زویله در ادامه وجود شرکتهای بزرگ بازرگانی و تجاری در براندنبورگ را از جمله مزایای این ایالت عنوان و ابراز امیدواری کرد فعاالن اقتصادی براندنبورگ بتوانند با همتایان خود در اصفهان تعامل اقتصادی برقرار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.