شهرستان مینودشت به عنوان «شهرستان سبز» مطرح شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اهواز-افتخارفرج-دربازدیدخبرنگارانبینالمللیازپاالیشگاهنفتآبادان، نمایندگان خبرگزاری بلومبرگ، روزنامه والاستریت از ایاالت متحده آمریکا، تلویزیونARD آلمان،روزنامهلوموندفرانسهوهمچنینتلویزیونبالدیعراق شرکتکردند.

خبرنگارانرسانههایبینالمللیپسازاینبازدیدباابرازشگفتیازاینکه تمامیمراحلفرآیندیوعملیاتیدرپاالیشگاهآبادانبهدستنیروهایداخلی انجاممیشود،اظهارامیدواریکردنددرنوبتهایبعدیبهمنظورپوششخبری وگزارشپیشرفتروندطرحهایدردستاجرابتوانندباردیگرازاینپاالیشگاه دیدنکنند.درآغازاینبازدیدمدیرعاملشرکتپاالیشنفتآبادانباخوشامدگویی بهمهمانان،بهتشریحکارنامهچندماههگذشتهاینشرکتپرداخت.پساز آنخبرنگارانضمنبازدیدازبخشهایمختلفتاسیساتیپاالیشگاهآبادانبا توضیحات کارشناسان در جریان آخرین روند طرحهای توسعهای فازهای2 و 4 قرارگرفتند.

طی مراسمی با حضور وزیری فرماندار مینودشت، مدیرعامل گاز گلستان و تنی چند از مسووالن استان و شهرستان تعداد چهار پروژه گازرسانی شهرستان مینودشت در محل روستای ساسنگ افتتاح شد. جمال لیوانی گفت: این پروژهها شامل دو روستای کوهستانی و صعبالعبور ساسنگ و ازداران و همچنین دو واحد صنعتی است. وی افزود: برای گازرسانی به دو پروژه مذکور معادل مبلغ 0۱ میلیارد و 350 میلیون ریال هزینه شده که در همین رابطه افزون بر تعداد 350 نفر از مردم شریف این روستاها از نعمت گازطبیعی بهرهمند خواهند شد. جمال لیوانی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه با افتتاح گاز دو روستای مذکور شهرستان مینودشت نیز به عنوان شهرستان سبز مفتخر شد که تمامی روستاهای آن از نعمت گاز برخوردار شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.