رشد معامالت و قیمت مسکن در تیر و مرداد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

«جهانصنعت»-آمارهایرسمیبانکمرکزینشانازرشدمعامالت در ماههای تیر و مرداد امسال دارد، به طوری که معامالت مسکن در این ماه به ۸۱ هزار واحد رسیده که در مقایسه با تیرماه 23/7 درصد و نسبت به مرداد سال گذشته ۱/6 درصد بیشتر شده است. آخرین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در مردادماه امسال نیز نشان میدهد که تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی در این ماه به ۸۱ هزار واحد رسیده است که نسبت به تیرماه 23/7 درصد رشد داشته و نسبت به مرداد سال گذشته نیز ۱/6 درصد بیشتر شده است.

همچنین خرید و فروش یک متر واحد مسکونی نیز 6/2 درصد افزایش قیمت داشته است. فتحاللهی مدیر عامل سازمان نوسازی نیز به تازگی از افزایش 49 درصدی صدور پروانههای ساختمانی در پنج ماهه نخست امسال خبر داده است. در پنج ماهه نخست سال 693۱، تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران بیش از 69/6 هزار واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5/۱ درصد افزایش داشته است.

طی این مدت متوســط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شــده در بنگاههای تهران، 4/5 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 5/5 درصد رشد داشته است. بیشتر واحدهای معامله شده مربوط به دامنه قیمتی 05۱ تا 200 میلیون تومان بوده و از نظر متراژ نیز، بیشتر معامالت را واحدهای 60 تا 70 متر تشکیل داده اســت. همچنین در مناطق تهران، منطقــه 5 از کل معامالت ســهم ۸/5۱ درصدی داشته و بیشــترین تعداد قراردادها را به خود اختصاص داده اســت. این اطالعات نشان میدهد که طبقه متوسط، بیشــترین میزان خرید و فروش را در بازار مسکن به خود اختصاص دادهانــد و اوضاع بازار بــرای خانههایی با قیمت و متراژ پایین، رونق خوبی دارد. از اوایل شهریورماه کاهش نرخ سود بانکی به 5۱ درصد از ســوی بانک مرکزی برای تمام بانکها الزماالجرا شــد و از همان زمان گمانهزنیهایی در تاثیر این سیاست بر بازار مسکن قوت گرفت. در ایــن حالت، صاحبخانهها به رهن دادن خانه، دریافت پول پیش و پسانــداز آن در بانک عالقــهای ندارند و میزان اجارهها را افزایش میدهند، البته اجارهبها پیش از این نیز با شــیبی آرام افزایش پیدا کرده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مردادماه امسال شاخص اجاره مسکن نسبت به سال گذشته 7/4 درصد افزایش پیدا کرد که بانک مرکزی در تشریح دالیل آن مینویسد: «ماهیت قراردادهای اجاره مســکن که غالبا یک ساله تنظیم میشوند و نیز اثرپذیری شاخص اجارهبها از سیاســتهای کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجارهبها با تحوالت نرخ تورم در کشور شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.