درخواست رجا برای آزادسازی نرخ بلیت قطارها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- چند ماه پس از دستورالعمل راهآهن که به شــرکتهای ریلی اجازه میداد در نرخ بلیت قطارهای مســافری خود تغییراتی را به وجود آورند، حاال رییس یکی از اصلیترین شــرکتهای حملونقل ریلی کشور از دولت درخواســت کرده برای آنها فضای آزاد تجاری بــه وجــود آورد. پــس از آنکه با هماهنگی ســازمان هواپیمایی کشــوری از حدود دو ســال قبل نرخ بلیت شــرکتهای هواپیمایی داخلی آزادسازی شد و پس از آن با هماهنگیهای به عمل آمده شرایط بازار نرخ نهایی سفرها را مشخص کرد، حاال به نظر میرسد دولت باید برنامهریزی جدیدی را برای عرصه ریلی کشــور نیز در دستور کار قرار دهد. محمد رجبی، مدیرعامل شرکت حملونقل ریلی رجا در این رابطه گفت: رجا و ســایر شــرکتهای حملونقل ریلــی نیازمند حمایت دولت هســتند تا با جذب منابع و افزایش ســرمایه، گرفتن تسهیالت و اعتبارهای بلندمدت با سود پایین، کاهش هزینههای عملیاتی، افزایش درآمد شــرکت و نوسازی و بازسازی واگنها در ســالجاری و آینده کوتاهمدت بتوانند اوضاع عرصه ریلی را بهبود بخشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.