ثبت ۰۶۱۶ پرواز داخلی در مردادماه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- طبق گزارش ارائه شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 957 پرواز فعالترین ایرالین ایرانی بوده است و پس از آن شرکتهای ماهان با 5۸7، ایران ایر با ،626 زاگرس با 607 و آتا ایر با 3۸5 پرواز قرار داشتند. شرکتهای کاسپین، کیشایر، قشــمایر، تابان، ایرتور و نفت نیز در رتبههای بعدی هســتند و از میان ایرالینها با تعداد پرواز پایین نیز پویاایر با ثبت تنها پنج پرواز در مردادماه سالجاری رکورددار بوده و پس از آن اترک با 65، ساها با 64 و معراج با 77 پرواز قرار گرفتند.

از نظر آمار پروازهای به موقع و تاخیری نیز شرکت معراج از نظر درصد پرواز بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده و توانسته با ثبت 65 پرواز معــادل 4۸ درصد از کل عملکرد ماهانهاش به موقعترین برنامه پروازی را به ثبت برساند. پس از آن نیز شرکت ایرانایرتور با 66، قشمایر با 56، ماهــان با ۱6 و پویاایر با 60 درصد عملکرد به موقع جزو ایرالینهای با کارنامه مثبت در مردادماه بودند.

در بین ایرالینهایی که بیشترین تاخیر را به خود اختصاص دادهاند، زاگرسایر از نظر درصد بدترین عملکرد را داشــته و تنها 39 درصد از پروازهای این ایرالین در ماه گذشته به موقع انجام شدهاند. پس از آن دو شرکت نفت و آسمان با 34، ایرانایر با 44 و آتا و کاسپین با 50 درصد پرواز به موقع از نظر درصدی پایینترین پروازهای به موقع را به خود اختصاص دادند. در حوزه تعداد پروازهای به موقع ماهان با ثبت 476 پرواز بیشترین تعداد پرواز به موقع را به خود اختصاص داده و پس از آن آسمان با ،409 قشمایر ۸92، آتاایر با ،293 ایرانایر با 277 و کیشایر با 252 پرواز قرار گرفتند. در حوزه بیشترین تعداد پروازهای تاخیری شرکت هواپیمایی آسمان صدرنشین است. این ایرالین در مردادماه امسال ۸45 تاخیر پروازی به ثبت رسانده که معادل 57 درصد از کل پروازهایش میشود. پس از آن زاگرس با ،372 ایرانایر با ،352 ماهان با 309 و آتا با 290 پرواز بیشترین تعداد تاخیر پروازی را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.