حضور كنسرسیوم صادراتي خوشه فرآوري انگور قزوین در نمایشگاه مسکو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

باتوجه به اهمیت خودمراقبتی در زندگی فردی و اجتماعی به خصوص نقش سالمت زنان در تامین سالمت خانواده، با مشارکت دفتر امور زنان و خانواده صنعت آب و برق گیالن، سمینار آموزشی خودمراقبتی و سالمت زنان و دختران رمز سالمت خانواده به میزبانیشرکتآبمنطقهایگیالنبرگزارشد.دراینسمینارآموزشیپاکدامنازمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تشریح واژه خودمراقبتی اظهار داشت: مشارکت درسالمتفردیکمکمیکندمیزانمراجعاتبهپزشکمعقولباشدودرخودمراقبتی باید آموخت و آگاهانه و هدفمند عمل کرد.وی آموزش و خودمراقبتی در نظام سالمت را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بانوان به عنوان مادر باید به سالمت جسمی، روحی، روانی و معنوی خود برای رسیدن به آرامش توجهویژهداشتهباشند.

مدیرعامل شــرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین از حضور کنسرسیوم صادراتي خوشه فرآوري انگور قزوین(تکوین) در نمایشگاه مواد غذایی مسکو خبر داد. به گزارش «جهان صنعت»، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین با اعالم این خبر گفت: با هدف توسعه بازار صادراتي کشمش اســتان قزوین کنسرسیوم صادراتي خوشه فرآوري انگور (تکوین) در نمایشگاه مواد غذایي مسکو حضور پیدا کرد.

خانپور توضیح داد: در پي اولین حضور موفق کنسرســیوم صادراتي تکوین قزوین در نمایشگاه مواد غذایي مسکو در سال گذشته و با هدف توسعه بازار صادراتي کشمش استان که منجر به تاسیس دفتر فروش در مسکو شده بود، خوشبختانه در یکسال گذشته موفق به صادرات 700 تن کشمش به روسیه شدیم. وي ابراز امیدواري کرد با مشــارکت کلیه اعضای خوشــه صنعتي فرآوري انگور در این کنسرسیوم و انجام چنین فعالیتهاي گروهي در سایر بازارها روزبهروز بر رونق بازار کشمش استان افزوده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.