ريشهيابي جايگاه كلينيك پذيرش

Jahan e-Sanat - - NEWS - ديدگاه

آگاهيبخشي به فعاالن اقتصادي براي ورود به بازار سرمايه از اصلي ترين كاركردهاي كلينيك پذيرش اســت. مهدي زاهدياول، رييس هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران به سنا گفت: كلينيك پذيرش حاصل تحقيقاتي است كه در بورس تهران انجام شده و در اين تحقيقات چالشهاي شركتها براي ورود به بورس احصا و براي رفع اين مشكالت و چالشها برنامهريزي شده است. وي در پاسخ به اين سوال كه كلينيك پذيرش چه اثراتي بر بخش خصوصي دارد، گفت:كلينيكپذيرشميتواندوظيفهآگاهيبخشيبهفعاالناقتصادي را براي اركان بازار سرمايه به همراه داشته باشد و هر شركتي براي ورود به بازار سرمايه بايد با همراهي مشاوران موجود در اين زمينه اقدام به تدوين نقشه راه و تكميل مدارك مورد نياز كند. زاهدياول ادامه داد: اين در صورتي است كه مالكان و مديران شركتها به صورت كامل از شرايط و امكانات بورس مطلع نيستند و تهيه نقشه اوليه براي توجيه اين گروه نيز خود مستلزم صرف زمان و هزينههاي زيادي خواهد بود كه متاسفانه با مشكالتي كه امروز در صنعت موجود است شايد مالكان و مديران مجموعهها حاضر نباشند روي پروژهاي كه اطالعات كافي از آن ندارند برنامهريزي و هزينه كنند. اين اتفاق باعث خواهد شد فرآيند پيگيريشركتهابرايفعاليتدربورسعقيمبماند.رييسهياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران خاطرنشان كرد: به عنوان يك فعال اقتصادي بسيار خوشحال هستم كه با درايت مديران بورس توانستهايمبهسامانهايدستپيداكنيمتاباراهنماييبدونهزينهبتوان احساس نياز به حضور در بورس را در دل فعاالن صنعت ايجاد كرد و اميدواريم كلينيك پذيرش مشوق خوبي براي جذب شركتها به ويژه شركتهاي صنعتي به بازار سرمايه باشد. زاهدي اول در تشريح مزاياي كلينيك پذيرش براي صنعت و بازار سرمايه گفت: گسترش و ارتباط بازار ســرمايه با صنعت ميتواند براي هر دو طرف مفيد فايده باشد؛ منفعتهاي بخش خصوصي و صنعت را دوستان زيادي اشاره كردهاند اما اين منافع براي بازار سرمايه نيز كم نخواهد بود و عمده امتيازي كه بازار سرمايه از آن بهرهمند ميشود گسترش فعاليت آن در حوزه متنوع صنايع موجود و همچنين تعدد شركتهاي فعال در بازار خواهد بود.وي افزود: البته از اين مهم نيز نبايد غافل بود كه اين گسترش روزافزون شايد در مقاطعي باعث افزايش ريسك سرمايهگذاران به ويژه سرمايهگذاران خرد شود، اما در درازمدت با مديريت ريسك بازار سرمايه، آن را كاهش ميدهد. رييس هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران همچنين اظهار داشت: در كلينيك پذيرش شركتهايي كه آمادگي الزم را ندارند، به مرور زمان براي ورود به بازار سرمايه و رعايت الزامات آن آماده ميشوند و خود را به سطح استاندارد الزم براي ورود به بازار سرمايه ميرسانند. دولت نيز از ثمرات كلينيك پذيرش برخوردار خواهد شد چراكه شركتهايي كه قصد ورود به بازار سرمايه را دارند شفافتر خواهند شد و اين موجب افزايش درآمد مالياتي دولت ميشود. زاهدي اول در پاسخ به اين سوال كه اقدام از طريق كلينيك پذيرش چه تاثيري بر فرآيند پذيرش شركتها و همينطور حذف افراد غيرحرفهاي خواهد داشت، گفت: حركت از طريق كلينيك پذيرش، مسلما فرآيند پذيرش شركتها را افزايش خواهد داد، البته درحال حاضر با ساز و كاري كه ديده شده است افراد غيرحرفهاي در اين زمينه وجود ندارند و طبق دستورالعملهاي سازمان بورس، تنها كساني ميتوانند در حوزه مشاوره پذيرش فعاليت داشته باشند كه مجوزهاي الزم را از سازمان اخذ كرده باشند. وي افزود: عدم وجود تعادل و تعامل در عرضه و تقاضاي اين خدمات باعث شده تا شركتهاي عالقهمند نتوانند بهطور مناسبي از خدمات مشاوران بهرهمند شوند، اما كلينيك پذيرش ميتواند اين فضا را بشكند و باعث افزايش سطح خدمات كارگزاران و مشاوران موجود همچنين كاهش برخي از هزينههاي جانبي موجود در اين فرآيند شود. زاهدي همچنين اول در پاسخ به اين سوال كه كلينيك پذيرش چه نقشي ميتواند در اتصال بازار سرمايه و صنعت ايفا كند، گفت: در حال حاضراينكلينيكميتواندحكمتسهيلكنندهفرآيندوورودشركتها را برعهده گرفته و سرعت ورود شركتها را به بازار افزايش دهد البته در آينده با درايت دستاندركاران اين حوزه ميتوان تعاريف ديگري را نيز براي اين كلينيك تعريف و اجرا كرد. رييس هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي فضاي كسب و كار دچار تغيير شده است؛ به عبارتي هم كسب و كارهاي نوين پا به عرصه فعاليت اقتصادي گذاشتهاند و هم مدلهاي نوين كسب و كار در سيستمهاي قبلي شكل گرفته و به اين دليل شركتهايي كه از نوآوري در توليد و ارائه خدمات برخوردارند، رشد خوبي را تجربه ميكنند. اين شركتها پس از مدتي نياز به تامين منابع مالي بلندمدت دارند و بازار سرمايه گزينه مناسبي براي اين امر خواهد بود. زاهدي اول با بيان اينكه در كنار ورود به بورس يا فرابورس، آشنايي با انواع ابزارهاي تامين مالي ميتواند نياز بنگاهها به منابع مالي را آسانتر برطرف كند، اظهار داشت: با توجه به سياستهاي جديد اقتصادي، نرخ تامين مالي نيز با كاهش همراه اســت و اين مساله ميتواند مشوقي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي باشد كه نياز شركتها به بازار سرمايه و خدمات آن را افزايش ميدهد. وي تاكيد كرد: شركتهايي كه وارد كلينيك پذيرش ميشوند، يا شرايط ورود به بازار سرمايه را احراز ميكنند يا در اين مسير با خدمات بازار سرمايه آشناتر ميشوند و همه اينها براي فعاالن اقتصادي ارزشمند است. رييس هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران افزود: فعاالن همه بخشها ميتوانند از كلينيك پذيرشاستفادهكننديابرايتامينماليازابزارهايبازارسرمايهبهرهمند شوند و طبيعي است كه بورس هم از ورود شركتهايي كه ارزشافزوده خلق ميكنند استقبال ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.