افت قيمتها در بازار جهاني فوالد

Jahan e-Sanat - - NEWS - بازارهاي كااليي

آخرين وضعيت بازارهاي جهاني سنگآهن، قراضه، بيلت، مقاطع و ورق منتشر شــد. به گزارش ايفنا، هفته گذشته ســنگآهن وارداتي در چين ابتدا روندي صعودي داشت و از ۷4/5 دالر به نزديك ۶۷ دالر هر تن ســيافآر رسيد ولي تا پايان هفته با كاهش خريدها و افت بازارهاي فيوچرز مجددا نزولي شــد و نهايتا در ۷4/25 دالر هر تن سيافآر ثبت شــد. بازار سنگآهن ضعيفتر از قبل شده ولي چون حاشيه سود فوالدسازان چيني هنوز باالست سقوط ناگهاني در بازار اين ماده اوليه بعيد است. در بازار سنگآهن صادراتي نيز آخرين قيمت سنگآهن مگنتيت خلوص ۰۶ درصد در راســتاي بازار واردات چين كاهش داشت و به 52/25 دالر هر تن فوب رسيد. سنگآهن هماتيت صادراتي نيز حدود ۸4 دالر هر تن فوب ثبت شد. „قراضه بــازار واردات قراضه در تركيه فعاليت زيادي نداشــت. آخريــن معاملهها براي قراضه ســنگين آمريــكا و درياي بالتيك در حدود 55۳ دالر هر تن ســيافآر نهايي شد. تا پايان هفته متوسط قيمت بازار واردات قراضه تركيه تا ۰5۳ دالر هر تن سيافآر شنيده شد. اخيرا در تركيه خريداران قراضه محتاطتر شــدهاند چون پيشنهادات قيمت در بازار زياد است. قراضه آ۳ سيآياس در تركيه حدود چهار دالر رشد هفتگي داشته ۳4۳ تا 44۳ دالر هر تن سيافآر شده است. برخي معتقدند قيمت به زودي به 54۳ دالر خواهد رسيد. عرضهكنندههاي قراضه سيآياس در خاور دور فعال نيستند ولي قيمت اسمي بازار از ۷۳۳ دالر به ۰4۳ تا 54۳ دالر هر تن سيافآر كره جنوبي رسيده است. قراضه سنگين كالس يك آمريكا نيز ۱5۳ دالر هر تن سيافآر خاور دور بود. قراضه صادراتي ژاپن ۰۰۳ تا 2۰۳ دالر هر تن فوب شد كه نسبت به يك ماه قبل شش دالر رشد داشت. „بيلت آخر هفته گذشته بيلت در بازار داخلي چين 2۱ دالر افت داشت و به ۸۶5 دالر هر تن جلوي در كارخانه رسيد. بيلت وارداتي در جنوب شرق آسيا 555 تا ۰۶5 دالر هر تن ســيافآر بود كه البته اين قيمــت مورد قبول اكثر خريدارها نيســت. تنها در فيليپين بيلت ويتنام در ۰55 دالر هر تن ســيافآر معامله شده است. متوسط قيمت بيلت صادراتي سيآياس پايان هفته گذشته ۰25 دالر هر تن فوب ثبت شد كه هفت دالر افزايش قيمت داشت. در تركيه بيلت وارداتي 5۳5 دالر هر تن ســيافآر بود كه پنج دالر باال رفت. فعاالن بازار معتقدند شايد روزهاي آتي قيمت بيلت سيآياس باالتر برود چرا كه در مواردي بيلت روســيه تا ۰45 دالر هر تن فوب درياي ســياه نيز شنيده شده است. „مقاطع پايان هفته گذشته قرارداد ميلگرد در بورس شانگهاي چين 2۱ دالر ارزانتر شد. در بازار صادرات چين ميلگرد ۰۶5 دالر هر تن فوب ثبت شد كه 2 دالر هر تن افت داشت. در بازار داخلي تركيه ميلگرد 555 دالر هر تن جلوي در كارخانه و در ثبات بــود. ميلگرد صادراتي تركيه 2 دالر باال رفت و 555 دالر هر تن فوب ثبت شد البته قبل از اعياد مذهبي اخير قيمت تا 545 دالر بود. در امارات محصول تركيه ۰55 تا ۰۶5 دالر هر تن ســيافآر بود در حالي كه پيش از اين ۰25 تا 525 دالر هر تن سيافآر بود.در شمال اروپا متوسط قيمت ميلگرد بازار داخلي 525 يورو هر تن بود و در آمريكا نيز ۸۹5 دالر هر تن درب كارخانه و در ثبات بود.ميلگرد در بازار داخلي روســيه 5۱ تا 25 درصد رشد داشته و قيمت 5۶۶ تا 4۷۶ دالر هر تن تحويل مسكو با ۸۱ درصد ماليات بر ارزشافزوده است. ميلگرد صادراتي سيآياس ۰۱ تا 5۱ دالر نسبت به سه هفته قبل باالتر است و 545 تا ۰55 دالر هر تن فوب شده است. „ورق هفته گذشته ورق گرم صادراتي چين ۰۱ دالر افت داشت و به ۰۹5 دالر هر تن فوب رســيد. در بازار داخلي شــمال اروپا ورق گرم 5۳5 يورو هر تن در كارخانه و در ثبات بود. در آمريكا نيز در 4۹۶ دالر هر تن در كارخانه ثبات داشت. متوسط قيمت ورق گرم صادراتي سيآياس 5۸5 دالر هر تن فوب ثبت شــد كه ۸ دالر رشــد داشت.در بازار داخلي تركيه ورق گــرم از ۰2۶ تا 52۶ دالر به 52۶ تا 5۳۶ دالر هر تن جلوي در كارخانه بهبود داشــت. ورق گرم صادراتي تركيه نيز 52۶ دالر هر تن فوب بود ولي خريداري در باالتر از ۰۰۶ دالر نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.