پيشبينيپذير شدن قيمتها با ابزارهاي مالي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

امروزه يكي از چالشهاي مهم بازارها توانايي پيشبيني و مديريتقيمتهاوحجمعرضهكاالهايمختلفاست؛موضوعي كه در اولين جلسه ستاد تنظيم بازار در دولت دوم حسن روحاني نيز به آن اشــاره شد. به گزارش ميزان، نخستين جلسه ستاد تنظيم بازار در دولت دوازدهم در حالي در ماه جاري با تاكيد بر پيشبينيپذير كردن بازارها آغاز شد كه گهگاه شرايطي در بازارها شكل ميگيرد كه به تبع آن تعادل بازارها بر هم خورده و نوسانات قيمتي محسوسي ايجاد ميشود. ضمن اينكه گاهي به علت پيشبينيپذير نبودن بازار مجبور هستيم در عين توليد داخل، به واردات اقدام كنيم. اين در حالي است كه اگر تنظيم بازار به سمتي حركت كند كه پيشبيني بازار يك قدم جلوتر باشد، كشور و مردم از فشارهاي ناشي از نوسانات قيمتي و بر هم خوردن توازن بين عرضه و تقاضا، مصون خواهند ماند اما چالش پيشبينيپذير كردن بازارها در حالي طي ماه جاري مورد بحث مسووالن ستاد تنظيم بازار قرار گرفت كه بند الف ماده2۳ برنامه ششم توسعه نيز به استفاده از ابزارهاي مالي براي پيشبينيپذير شدن بازارها اشاره كرده است و در اين ميان تاكيد شده كه بورس كاال ميتواند به كمك پتانسيل و ظرفيتهاي خود در اجراي اين ماده قانوني موثر واقع شود. در همين ارتباط، يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص مزاياي پيشبينيپذير كردن بازارها گفت: پيشبينيپذيري بازارها يعني كاهش ريسك سرمايهگذاري كه البته در شرايط كنوني با توجه به وضعيت بازارهاي جهاني و اوضاع منطقهاي، عدم اطمينان در بازارها در مقايســه با ۰۱ سال گذشته افزايش يافته و اين عدم اطمينان بحثي جدي در حوزه سرمايهگذاري و مديريت بازارهاست. علي رحماني افزود: اينكه بخواهيم عدم اطمينان را از بين ببريم، امري دشوار است اما با سياستگذاري صحيح ميتوان به اين امر دست يافت. وي ضمن اشاره به ماده 2۳ برنامه ششم توسعه و نقش بورس كاال در اجراي آن به كمك ابزارهاي مالي، از فضاي عدم اطمينان در حوزه مالي و ارزي سخن گفت و اظهار كرد: در حوزه مالي و ارزي ميتوان از ابزارهاي نوين و معامالت مشتقه براي پوشش نوســانات و پيشبينيپذير كردن بازارها استفاده كرد. استاد دانشگاه الزهرا با بيان انواع پوشش ريسكها به كمك ابزارهاي نوين مالي به كمك بازار سرمايه و بورس تاكيد كرد: طبق ماده 2۳ برنامه ششم توسعه، ريسكهاي مختلف از جمله ريسك تغيير ارزش و همينطور ريسك جريان نقدينگي را ميتوان به كمك ابزارهاي مالي پوشش داد و به حداقل ممكن رساند. زيرا يكي از راههايي كه نوسانات را منتقل و كنترل ميكند، استفاده از ظرفيتها و پتانسيلهاي بازار سرمايه و به ويژه بورس كاال اســت. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه افزود: در حال حاضر ابزارهاي متنوعي در بازار ســرمايه و بورس كاال وجود دارد كه ميتواند براي مديريت بازار كاالهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد اما براي تحقق اين امر الزم است زيرساختها و بسترهاي مورد نياز فراهم شود. وي با اشاره به نوسان چند صددرصدي نرخ ارز در كشور طي سالهاي گذشته، گفت: طي سالهاي گذشته در حوزه بازار ارز اين اتفاق افتاد و عدم استفاده از ابزارهاي موجود نوسانات زيادي را ايجاد كرد. اما در بازارهايي همچون كشاورزي ميتوان به كمك اين ابزارها ريسكهاي موجود را پوشش داد و بازارها را به سمت پيشبينيپذير كردن سوق داد. رحماني معامالت مشتقه، سلف و گواهي سپرده كااليي را از جملهابزارهايمفيديپوششوكاهشريسكوپيشبينيپذير كردن بازار محصوالت كشاورزي عنوان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.