مهار نوسان قيمت اوراق تسهيالت مسكن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

براساس آخرين آمارها در معامالت فرابورس، قيمت اوراق تسهيالت مسكن نسبت به هفته گذشته روند كاهشي را طي كرده اســت، اين روزها هر ورق حدودا ۸۷ هزار تومان معامله ميشود. به گزارش ايســنا، اين روزها در فرابورس هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن مردادماه ۶۹۳۱ حدودا ۸۷ هزار و ۰۰5 تومان معامله شده و قيمت پاياني باقي تسهها حدود ۷۷ هزار تومان بود. حداكثر قيمت تسهها نسبت به حداكثر قيمت آنها در ماههاي گذشته چيزي حدود دو هزار تومان كاهش نشان ميدهد. اگر قيمت هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن را تقريبا حدود ۸۷ تومان در نظر بگيريم با علم به اينكه زوجهاي تهراني براي دريافت وام ۰۰۱ ميليون توماني مسكن بايد ۰۰2 برگه تسهيالت مسكن خريداري كنند بايد گفت آنها بايد5۱ ميليون و ۰۰۶ هزار تومان بايد صرف خريد اين ۰۰2 برگ كنند. اين مبلغ با احتساب ۰۱ ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد ۰2 برگ بهادار به قيمت يك ميليون و ۰۶5 هزار تومان از اوراق تسهيالت مسكن را خريداري كنند، در مجموع براي دريافت وام ۰۱۱ ميليون توماني مسكن حدود ۷۱ ميليون و ۰۶۱ هزار تومان ميشود. همچنين زوجهاي غير تهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر از ۰۰2 هزار نفر جمعيت زندگي ميكنند، ميتوانند تا سقف ۰۸ ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ بايد ۰۶۱ ورق بهادار خريداري كنند كه با اين حساب بايد 2۱ ميليون و ۰۸4 هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب يك ميليون و ۰۶5 هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع براي دريافت وام ۰۹ ميليون توماني بايد 4۱ ميليون و ۰4 هزار تومان پرداخت كنند. زوجهاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير ۰۰2 هزار نفر ميتوانند براي گرفتن ۰۶ ميليون تومان وام مسكن ۰2۱ برگ بهادار خريداري كنند كه بايد ۹ ميليون و ۰۶۳ هزار تومان بابت خريد اوراق بپردازند كه براي دريافت۰۱ ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله بايد يك ميليون و ۰۶5 هزار تومان بپردازند. اين زوجها در مجموع براي دريافت وام ۰۷ ميليون توماني بايد ۰۱ ميليون و ۰2۹ هزار تومان بپردازند. الزم به توضيح است كه مجردهاي تهراني نيز ميتوانند تا سقف ۰۶ ميليون تومان و غير زوجهايي كه در مراكز استانهاي باالي ۰۰2 هزار نفر جمعيت دارند تا سقف ۰5 ميليون تومان و در نهايت غير زوجهاي ساكن در ساير مناطق تا سقف ۰4 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ‪۰۰۱ ۰2۱،‬ و ۰۸ برگ بهادار اوراق تسهيالت مسكن را از فرابورس خريداري كنند. با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين اوراق ۹ ميليون و ۰۶۳ هزار تومان، افراد ساكن در مراكز استان داراي بيش از ۰۰2 هزار نفر جمعيت مبلغ هفت ميليون و ۰۰۸ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش ميليون و ۰42 هزار تومان پرداخت كننــد. البته در صورت تمايل بــراي دريافت وام ۰۱ ميليون توماني جعاله بايد مبلغ يك ميليون و ۰۶5 هزار تومان ديگر هم بپردازند.اوراق تسهيالت مسكن (تسه) توسط بانك مسكن منتشر ميشود. اين اوراق قابليت معامله در فرابورس را دارد و ارزش اسمي هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است. اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقي مانده داراي قيمت متفاوتي است. در صورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيالت آن استفاده نكند، نماد معامالتي آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.