رشد حجم معامالت مواد پليمري در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - NEWS - تاالر نقرهاي

حجممعامالتمحصوالتپليمريدرهفتهايكهگذشت،با افزايش به رقم ۳4 هزار و ۸۶۷ تن رسيد. به گزارش بورس كاال، حجم عرضهها ۰5 هزار و ۶۶ تن و تقاضاي آن هم بالغ بر ۷4۱ هزار و ۶۶ تن بود. به اين ترتيب طي سهشنبه گذشته به عنوان روز اصلي معامله محصوالت پليمري، حجم معامالت حدود يكهزار و ۶42 تن افزايش داشت. به گفته كارشناسان بازار، افزايش قيمتهاي جهاني و در نتيجه رشد نرخهاي پايه سبب جذابيت خريد در هفته گذشته شد. البته با احتساب معامالت روز چهارشنبه افزايش در حجم معامالت به بيش از هفت هزار تن ميرسد. اين افزايش حجم معامالت به دليل صعودي بودن قيمتهاي پايــه و افزايش عرضه در برخي گريدهاي جذاب همچون پيويسيها رخ داده است. از اين رو در كل بيش از ۶۸ درصد از محصوالت عرضهشده توسط كارگزاران خريداري شد و۱۳ گريد از5۷ گريد عرضه شده با رقابت قيمتي خريداري شدند.همچنينحجمتقاضانيزدرهفتهگذشتهبيشاز4۱ هزار تنافزايشداشت.معاملهگرانمعتقدنداينافزايشتقاضابهدليل رشدجذابيتگريدهايپليپروپيلنوبرخيگريدهايپلياتيلن رخ داده است. در همين حال در هفته گذشته بيشترين كاهش عرضه مربوط به گروه پلياتيلن سنگين اكستروژن با دو هزار و 4۱5 تن بود. همچنين گروه پلياتيلن سبك خطي نيز كاهش يكهزار و 4۹۸ تن را تجربه كرده است. گريد پليپروپيلن نيز با كاهش عرضه5۳۷ تني از ديگر كاالهايي بود كه كاهش عرضه بااليي را تجربه كردند.از سوي ديگر بيشترين افزايش عرضه نيز مربوط به گروه پلياتيلن سبك فيلم با سه هزار و ۸۷۳ تن بود، پيويسي هم با افزايش۰۷4۱ تني روبهرو بود و گروه پلياتيلن ســنگين فيلم نيز يكهزار و ۸۷ تن افزايش عرضه داشت. با اين حال در هفته گذشته جذابترين محصوالت پليمري را پليپروپيلنها تشكيل دادند. به گفته كارشناسان بازار كمبود عرضه اين محصوالت و رشد قيمت جهاني آنها سبب شده تا دركانونتوجهباشند.البتهدرهفتهگذشتهگريدهايپلياتيلن سنگين اكستروژن هم به جمع گريدهاي مورد توجه بازار اضافه شدند.بهگفتهمعاملهگران،افزايشعرضهاينمحصوالتميتواند بازار را به تعادل برساند. از سويي ديگر حجم معامالت آتي سكه طي هفته گذشته در بورس كاال به ۹۶ هزار و ۸۰2 قرارداد و ارزش آن نيز به ۹ هزار و 5۷۶ ميليارد ريال رسيد. اين در حالي است كه قيمت طال در پايان مبادالت روز جمعه تحت تاثير آمارهاي تورم در آمريكا قرار داشــته و با كاهش نسبي روبهرو شد. آمارهاي تورم در آمريكا موجب شده است تا گمانهزنيهاي مربوطبهافزايشنرخبهرهفدرالرزروآمريكاتاپايانامسالبيشتر از قبل شود و اين مساله به نفع ارزش دالر و به ضرر قيمت طال بوده است. قيمت هر اونس طال در پايان مبادالت روز جمعه با 2/۰ درصد كاهش روبهرو شده و به ۱2۳۱ دالر رسيد. قيمت طال در هفتهاي كه گذشت، بيش از يك درصد كاهش داشته اســت. اين براي نخستينبار در چهار هفته گذشته است كه قيمت طال با كاهش روبهرو شده است. در معامالت آتي سكه نيز طي هفته گذشته سررسيد ارديبهشتماه سال۷۹ به عنوان پرطرفدارترينسررسيدلقبگرفتبهنحويكهمعاملهگران۸۳ هزار و ۳۱۹ قرارداد را به ارزش پنج هزار و 2۳4 ميليارد ريال در اين موعد تحويل به ثبت رساندند. در رتبه دوم معامالت آتي سكه، سررسيد تيرماه سالجاري با 22 هزار و ۷۸۷ قرارداد به ارزش۳ هزار 255و ميليارد ريال قرار گرفت. در مكان سوم بازار آتي نيز قرارداد اسفندماه سالجاري قرار گرفت بهطوريكه با سه هزار و 5۷۱ قرارداد به ارزش ۱۳4 ميليارد ريال معامالت خود را درهفتهاخيربهپايانرساند.همچنينسررسيدشهريورماهنيزبا دو هزار و ۹۱ قرارداد به ارزش 255 ميليارد ريال در مكان بعدي بازار آتي قرار گرفت. در ادامه سررسيد آبانماه نيز با يكهزار و ۰5۶ قرارداد به ارزش ۳۱2 ميليارد ريال در مكان بعدي بازار آتي قرار گرفت. در پايان نيز سررسيد ديماه با 4۶۶ قرارداد به ارزش ۷۸ ميليارد ريال در جايگاه آخر ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.