تنش موشكي بورسهاي جهان

Jahan e-Sanat - - NEWS - فراسو

شاخصها در بازارهاي اروپا آخرين روز گذشته را در روند كاهشي به سر بردند در حالي كه آزمايش موشكي كره شمالي موجب نگراني شديد دولتها، نسبت به آينده جهان شد. به گزارش ســنا، اعالم خبر ارسال يك موشك ديگر به سمت ژاپن از كرهشمالي، بازارها را با آشفتگي همراه كرد در حالي كه بازارهاي اروپايي با بيشترين روند كاهشي همراه شدند. براســاس اين گزارش، در نخستين ساعات بامداد جمعه به وقت شرق آسيا، كرهشمالي موشك ديگري را از پيونگيانگ به سمت شرق پرتاب كرده كه بنا بر گزارشها پس از ورود به آسمان ژاپن، ساكنان مناطق متاثر از آن، هشدار خطر دريافت كرده و به پناهگاهها رفتند. ژاپن ميگويد اين موشك به احتمال زياد وارد بخشي از آسمان اين كشور شده و بر همين اساس به شهروندان آن مناطق هشدار پناه گرفتن داده شده است. اين در حالي اســت كه اوراق قرضه دولتي كشــورها به اين دليل با كاهش زيادي همراه شد در حالي كه قيمت ين و طال نيز با روند كاهشي روبهرو شدند. اما در بازارهاي اين منطقه، شاخص يورواستاكس افت 2۰/۰ درصدي همراه شد در حالي كه شاخص فوتسي لندن ۷/۰ درصد منفي شد و دكس آلمان نيز با روند كاهشي 2۰/۰ درصدي معامالت را خاتمه داد. در بازارهاي آسيايي، شاخص تاپيكس با رشد 4/۰ درصدي همراه شد در حالي كه شاخص كسبي كرهجنوبي 4/۰ درصد مثبت شد و S&P استراليا نيز افت ۸/۰ درصدي را از آن خود كرد. در هنگكنگ شــاخص اصلي اين كشور در روند نوساني به سر برد در حالي كه شاخص شانگهاي چين افت نسبي را به ثبت رساند. قيمت طال نيز با كاهش 2/۰ درصدي به هر اونس يكهزار و ۷2۳ دالر رسيد و قيمت نفت تگزاس با كاهش 4/۰ درصدي هر بشكه ۹4 دالر معامله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.