پرداخت ۳۲۵ ميليارد ريال سود

Jahan e-Sanat - - NEWS - آمار

شركت ســپردهگذاري مركزي درهفته گذشته بيش از ۳25 ميليــارد و ۸۷۹ميليــون ريــال انواع ســود به 4۰5۳ ســرمايهگذار پرداخت كرد. به گزارش ســمات، از سوي معاونت عمليات شــركت سپردهگذاري مركزي درهفته گذشــته، تعداد ۹5 مورد اصالح مشخصات انجام شد.همچنين در هفته گذشته ۸/۳۳۹ كد حقيقي و 2۳2 كد حقوقي ايجاد شــد تا تعداد كدهاي ايجادشده تاكنون به رقم بيش از ۹ ميليون و ۰۰5 هزار كد برســد. براساس اين گزارش، در معامالت هفته گذشته فرابورس ۱۰۷5 نفر با اســتفاده از اوراق حقتقدم تســهيالت مسكن وارد فرآيند دريافت تســهيالت از بانك مســكن شدند. حجم معامالت حقتقدم تسهيالت مسكن در هفته منتهي به 24 شــهريور بيش از ۹54۹۱۳ هزار برگه اوراق بود. معامالت حقتقدم تسهيالت مسكن از سال ۹۸ در شركت فرابورس آغاز شده اســت كه هماكنون بيش از ۰2 نماد حقتقدم تسهيالت مسكن در اين شركت معامله ميشود. براساس بخشنامه بانك مســكن، نرخ سود تسهيالت خريد خانه، فروش اقســاطي و جعاله تعمير مسكن از 5/۸۱ به 5/۷۱ درصد كاهش يافته و مدت زمان بازپرداخت تعيين شده است. سقف فردي تسهيالت خريد از محل گواهي حقتقدم استفاده از تسهيالت مسكن در تهران ۰۰۶ ميليون ريال، در مراكز استانها و شهرهاي باالي ۰۰2 هزار نفر،۰۰5 ميليون ريال و ساير مناطق شهري ۰۰4 ميليون ريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.