معضل بزرگی به نام خودروهاي متروكه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بازرگاني- در حالي كه پس از كشف خودروهاي لوكس قاچاق در سال گذشته، سرنوشت آنها خبرساز شده بود، دســتگاهها و سازمانهاي مسوول در اين زمينه اظهارات متفاوتي را مطرح كردند تا جايي كه در نهايت اين خودروها در دوراهي صادر شدن و امحا قرار گرفتند. از اين رو با اينكه سازمانهايي همچون سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به صورت جدي خواســتار امحــاي خودروهــاي لوكس قاچاق بودند اما پس مدت كوتاهي، احتمال صادر شدن اين خودروها قوت گرفت. اما آنطور كه به نظر ميرســد، هنوز اين خودروها روي دســت ســازمان اموال تمليكي باقي مانده اســت، به طوري كه از ۲8۱ دستگاه خودروي لوكس با حجم موتور ۰۰۵۲ سيسي كه در حال حاضر در اختيار سازمان اموال تمليكي است، ۶۷ دستگاه آن قاچاق است.

در همين خصوص رييس سازمان اموال تمليكي در نشست خبري ديروز خود گفت: كاالي قاچاق به هيچعنوان امكان فروش در داخل را ندارد و فقط به شــرط صادرات فروخته ميشود. همچنين براي اين كار تضامين الزم از خريدار اخذ ميشود.

امين دليري به وجود ۲8۱ خودروي لوكس باالي ۰۰۵۲ سيسي در اختيار اين ســازمان اشاره كرد و گفت: اين تعداد شامل ۶۷ دستگاه قاچاق، ۴8 دستگاه متروكه و ۲۲ دستگاه خودروي ضبطي قضايي و گمركي است. ضمن اينكه مجموع تعداد وسايط نقليه در اختيار سازمان اموال تمليكي 9 هزار و 889 دستگاه شامل خودروي سواري و سنگين، موتورسيكلت، لنج و قايق و دوچرخه است كه اين آمار شامل سه هزار و ۷۰۱ دستگاه سواري قاچاق و متروكه است.

به گفته دليري، ۱۵۱ دستگاه وانت، ۵۴۱ دستگاه كاميون، هفت دستگاه كاميونت، ۷۱ دســتگاه اتوبوس، 9 دستگاه مينيبوس، ۲۲ دستگاه تريلر و 8۲ دستگاه ماشينآالت راهسازي در انبارهاي اين سازمان موجود است.

وي سهم موتورسيكلت و دوچرخه در اختيار اين ســازمان را چهار هزار و ۳9۳ دســتگاه اعالم كرد و گفت: موتورسيكلتها به دليل حجم موتور باالي ۰۵۲ سيسي امكان فروش به داخل را ندارند و بايد صادر شوند.

رييس ســازمان اموال تمليكي با يادآوري اينكه نزديك به ۰۰8 دستگاه خودروي متروكــه فقط در انبارهاي گمرك شــهيد رجايي وجــود دارد، گفت: اين خودروهــا به دليل اينكه نتوانستهاند مجوز سازمان استاندارد را بگيرند، توقيف شدهاند كه بايد به خارج بازگردانده شوند كه چون مدل آنها قديمي شده، امكان آن وجود ندارد بنابراين بايد اسقاط شوند.

دليــري با بيان اينكــه اغلب اين خودروها چيني هستند، گفت: اكنون وجود اين خودروها به معضلي براي سازمان اموال تمليكي تبديل شده زيرا صاحبان خودرو نيز پيگيري آن را رها كردهاند و آنها متروكه شدهاند. تعيين تکليف 02پورشه دليری توضيح داد: از 8۲ دستگاه خودروي پورشهاي كه به طور قانوني و قبل از مصوبه دولت مبني بر ممنوعيت واردات خودروهاي ۰۰۵۲ سيســي وارد كشــور شده بودند، ۰۲ دستگاه تعييــن تكليف شــده و در داخل به فروش رفتهاند.

وي رييس سازمان اموال تمليكي همچنين در ادامه گفت: از ۲۴ سند ملكي كه به نام دولت سند زده شده بود، بخش اعظم ايــن اموال واگذار شــدند و تنها ۱۱/۷۲ درصد از سهام گروه ملي فوالد ايران باقيمانده است.

وي اظهــار كرد: ســازمان اموال تمليكي يك سازمان حاكميتي است كه مســوول تعيين تكليــف اموال تمليكــي بوده و قانون آن نيز محكم و قوي است و هيچ سازماني در دولت نيســت كه جمعآوري، نگهداري و فروش اموال متروكه و قاچاق و اموال منقــول و غيرمنقــول را در اختيار داشته باشد.

وي با مقايسه عملكرد دولتهاي دهــم و يازدهــم به لحــاظ آماري افــزود: فروش اموال منقــول اعم از كاالهاي قاچــاق، متروكه و ضبطي از شــهريور88تا مــرداد ۲9 معادل ۴۶۴۴ميليارد ريــال و از مرداد ۲9 تا پايــان دولت يازدهم نيز به ۵8۴9 معادل ميليارد ريال رسيده كه ۵/۲۱۱ درصد رشد دارد.

دليري جمعآوري اموال تمليكي و فروش امــوال غيرمنقول را ۳۷۱۱ ميليارد ريال در دولت دهم و ۶۶۵۳ ميليارد ريــال در دولت يازدهم ذكر كرد و افزود: در مجموع فروش اموال منقول و غيرمنقــول در دولت دهم ۷۳۶۵ ميليارد ريال و در دولت يازدهم ۱۵۰۳۱ ميليارد ريال بوده است.

رشد فروش كاالهاي قاچاق در دولت يازدهم

دليــري گفت: فــروش كاالهاي قاچاق در دولت يازدهم نســبت به دهم 8/۷۴ درصد رشد داشته و كاالي متروكه نيز ۴/۲۳۳ درصد رشد داشته است ضمن اينكه در بخش كاالهاي استردادي، اعادهاي و انهدامي نيز رشد را تجربه كرديم كه بر اين اساس در حوزه كاالهاي استردادي كه فرد برائت داشته در دولت دهم ۳۶۰۱ ميليارد ريــال بوده كه در دولــت يازدهم به ۷۵۷۷ ميليارد ريال رسيده است كه ۰۳۶ درصد رشد نشان ميدهد.

وي تصريح كرد: كاالهاي اعادهاي در دولت دهم به ۴۶۰9۱ميليارد ريال رسيده كه در دولت يازدهم به ۲۰۷۲۵ ميليارد ريال رسيده است و كاالهاي انهدامي نيز بــه ترتيب در دو دولت يادشده به ۲۵۵ ميليارد ريال و ۳۴۴۱ ميليارد ريال رقم خورده است.

معاون وزيــر اقتصــاد گفت: در شــاخصهاي كيفي، اصالح ساختار تشــكيالتي را داشتيم. مجوزهايي از ســازمان برنامه و بودجه براي تامين منابع انســاني و حفاظت از اموال و انبار اخذ كرده و سامانه جامع اموال تمليكي را راهانــدازي كردهايم كه با حضور گمرك، تعزيرات، سازمان بنادر و قوه قضاييه، سازمان مالياتي و ساير دستگاهها در حال كار است.

وي افزود: ۰9 درصد فساد در مفقود شدن اطالعات كااليي با راهاندازي اين سامانه از بين ميرود.

مديرعامل سازمان اموال تمليكي به رويكرد جديد اين سازمان درباره واگــذاري بخشــي از كاالهــاي در اختيار آن به سازمانهاي حمايتي به قيمتهاي پايه گفت: براي نمونه هفته پيش محمولهاي شامل منسوجات، پتو، مواد غذايي و لوازم اوليه زندگي براي كمك به مســلمانان روهينگيا از طريــق هاللاحمر بــه بنگالدش ارسال شد.

جزييات آخريــن وضعيت فروش اموال اميرمنصور آريا

مديرعامل سازمان اموال تمليكي دربــاره كاالهايي كه در فهرســت صادرات مجدد قرار ميگيرند، گفت: وسايل نقليه، ارتباطي، لوازم صوتي و تصويري، پوشاك و منسوجات، لوازم خانگي، اسباب بازي و لوازم سيسموني، طال و جواهر، كيف و كفش، ساعت، انواع لــوازم برقي، صنعتــي، اداري، ورزشــي، تجهيزات پزشــكي، آالت موســيقي و لوازمالتحريــر از جمله كاالهايي هستند كه به قصد صادرات واگذار ميشوند.

به گفته دليري، سال گذشته ۳۱۱ ميليارد ريال به قصد صادرات واگذار شد كه اين رقم در پنج ماهه امسال به ۴۱۱ ميليارد ريال رسيد.

وي درباره فروش اموال اميرمنصور آريا نيز توضيح داد: از ۲۴ سند ملكي كه به نام دولت ســند زده شده بود، بخش اعظم اين اموال واگذار شدند و تنها ۱۱/۷۲ درصد از سهام گروه ملي فوالد ايران باقيمانده اســت كه بقيه سهام آن بابت بدهي اميرمنصور آريا در اختيار بانك ملي است. دليري درباره اموال بابك زنجاني نيز گفت: از آنجا كه هنوز پرونده آن در دادگاه مفتوح است، نميتــوان درباره آن اظهارنظر كرد و بايد منتظر راي دادگاه ماند زيرا بايد مشخص شود كه طلب دولت چقدر اســت و آيا داراييهاي وي پوشش بدهيهايش را ميدهد يا خير.

مديرعامل ســازمان جمعآوري و فروش امــوال تمليكي درباره فروش طالهاي قاچاق و مكشوفه نيز گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۵/۳۳ ميليارد ريال طال به شرط صادرات واگذار شده اســت و البته فروش اين نوع كاال در داخل كشــور هم داريم كه از طريق بانك مركزي انجام ميشود.

دليري صــدور حواله الكترونيكي و طراحي ســامانه حراج الكترونيكي را از ديگر اقدامهاي انجام شده براي شفافســازي عملكرد اين سازمان دانســت و گفت: براي تسهيل امور واگــذاري و فروش اموال پيشــنهاد اصالح برخي قوانين و آييننامهها به دولت داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.