عراقميتواندبهموازنهتجاريايرانكمككند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايرنا- با وجود اينكه بارها عراق براي تجارت با ايران بازي درآورده است اما به گفته دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق، موازنه تجاري ايران و عراق 98 درصد اســت و تنها دو درصد واردات داريم. حميد حسيني با بيان اينكه عراق تنها كشوري است كه ميتواند به موازنــه تجاري ايران كمك كند، گفت: عراق دومين مقصد صادراتي كشــور اســت و روزانه ۰۲ ميليون دالر كاال به عراق صادر ميشود. اين در حالي اســت كه اين ميزان صادرات كاال را نميتوان به كشور ديگري داشت.

وي درباره صادرات به عراق در ســال جاري گفت: در چهار ماهه نخســت امسال از ۲۱ ميليارد دالر صادرات ايران دو ميليارد دالر آن به عراق بوده اســت و همچنين در پنج ماهه امســال نيز دو ميليارد و ۰۰۶ ميليون دالر صادرات به اين كشــور داشــتهايم. دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق باالترين اقالم صادراتي ايران به عراق را مصالح ساختماني، فرآوردههاي پااليشگاهي و نفتي، روغنهاي معدني و در آخر مواد غذايي عنوان كرد. حسيني بيان كرد: ديپلماسي اقتصادي كه در دولت دوازدهم مطرح شده است با حرف ميسر نميشود و بايد مسووالن نگاه ويژهاي به عراق داشته باشند و بسترهاي الزم را براي فعاليت بازرگانان فراهم كنند.

دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق افزود: عراق درگير جنگهاي داخلي اســت و قوانين باثباتي ندارد و نميتوانيم از طرفهاي عراقي انتظار كمك داشته باشيم بلكه با برنامهريزي و حضور پرقدرت است كه ميتوانيم مشــكالت صادرات به اين كشور را حل كنيم و حضور پررنگي در بازار آن داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.