تاكيد بخش خصوصي بر انعقاد پيمانهاي دوجانبه و منطقهاي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- با اينكه نپيوستن به سازمان تجارت جهاني تا چند سال ديگر ايران را از همين بازارهاي صادراتي فعلي هم محروم ميكند اما رييس اتاق بازرگاني تهران معتقد است پيمانهاي دوجانبه و منطقهاي براي ما موثرتر و داراي اولويت در مقايسه با پيوستن با WTO است.

مســعود خوانســاري درباره در اولويت بودن پيمانهاي «دوجانبه، چندجانبه و منطقهاي» يا پيوستن به سازمان تجارت جهاني )WTO( در شرايط فعلي اظهار كرد: در مرحله اول پيمانهاي دوجانبه و منطقهاي خيلي ميتواند به اقتصاد كشــور كمك كند و در مقايسه با پيوستن به ســازمان تجارت جهاني موثرتر است.وي افزود: با توجه به اينكه از نظر فرهنگي و ارتباطاتي شرايط خوبي داريم و اين پيمانها داراي مزيت نزديكي و ارزان بودن حملونقل نيز هستند، براي ما موثرتر است.خوانساري با بيان اينكه پيمانهاي دوجانبه بايد اولويت درجه يك كشور باشد، خاطرنشان كرد: امور مربوط به پيوستن به سازمان تجارت جهاني را نيز بايد پيگيري كنيم اما پيمانهاي دوجانبه براي كشور موثرتر و اولويت آن بيشتر است. رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در شــرايط فعلي و موانع پيشرو پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نيز مشكل است هرچند امري محال نيز به حساب نميآيد. وي تصريح كرد: براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني يكسري مقدمات را نيز بايد در داخل فراهم كنيم و بعد قصد پيوستن به اين سازمان را داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.