اعتراضصادركنندگانبهقوانينتجاريتركيه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- دبيركل شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه از اعتراض صادركنندگان ايراني نسبت به دريافت حق امضاي مهر اسناد صادراتي از سوي كنسولگري سفارت تركيه در ايران خبر داد و عنوان كرد كه وزارت امور خارجه ايران اعتراض خود را نســبت به اين مساله اعالم كرده است.

جالل ابراهيمي ادامه داد: وزارت امور خارجه ايران طي يادداشتي گفته اســت كه در قوانين گمركي ايران هيچگونــه الزامي به تاييد فاكتورهاي فروش شركتهاي خارجي توسط نمايندگيهاي جمهوري اسالمي در خارج از كشــور وجود ندارد. در سال ۶۱۰۲ چنين ماده قانوني به قوانين گمركي ايران اضافه نشــده است، ولي اگر چنانچه دو طرف معامله در هر دو كشــور در مناسبات تجاري خود تفاهمي را مبني بر تاييد اوراق و مدارك تجاري داشته باشند نمايندگيهاي جمهوري اسالمي در خارج همكاري كرده و مهر مراجع مانند اتاقهاي بازرگاني را تاييد ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.