آينده ايران در خطر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وضعيــت منابع آبي ايران ســال به ســال نگرانكنندهتر ميشــود. ميزان مصرف منابع آب در ايران بســيار زياد اســت و از سوي ديگر گرمايش جهاني هم اين خشكسالي را تشديد ميكند. سرعت افزايش دما در ايران زياد است و اين اتفاق، تاثير زيادي بر كاهش ميزان بارندگي و افزايش تبخير دارد.

بررسي ميزان بارشهاي ثبتشده از ابتداي سال آبي جاري تا روز گذشته و مقايسه اين رقم با مدت مشــابه سال آبي گذشته نشان ميدهد ميزان بارشها در كل كشــور جــز مركز ايران و برخي نواحي جنوبي، كاهشــي بوده و آمارها منفي شده است.

كل ريزشهاي جوي ايران از ابتداي سال آبي جاري (اول مهر 5۹) تا پايان روز جمعه (بيست و چهارم شهريورماه) بالغ بر ۹22 ميليمتر است.

ثبت ۹22 ميليمتر بارش در ســالجاري در حالي است كه مقدار بارشها در مدت مشابه سال گذشته ۰۴2 ميليمتر ثبت شده كه مقايسه اين دو رقم، نشاندهنده كاهش پنج درصدي بارشها در سالجاري است.

همچنين ميزان بارشهــاي ايران در مدت مشابه در ۸۴ ســال گذشته (درازمدت) بهطور متوسط۷۳2 ميليمتر بوده كه در مقايسه با ميزان بارشهاي ســالجاري، از كاهش سه درصدي بارشها در سال آبي ‪5۹ 6۹-‬ حكايت دارد.

حجــم بارشها از ابتداي مهرماه ۴۹ تا پايان روز بيست و چهارم شــهريورماه سال گذشته 5۹۳ ميليارد و 526 ميليون مترمكعب بود اما در مدت مشابه سالجاري حجم بارشها با كاهش ۸۱ ميليارد و ۸2۱ ميليون مترمكعبي، به ۷۷۳ ميليارد و ۸۹۳ ميليون مترمكعب رسيد.

در ايران شــش حوضه اصلي آبريز داريم كه شــامل حوضه آبريز درياي خزر، حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان، حوضه آبريز درياچه اروميه، حوضه آبريز فالت مركزي، حوضه آبريز مرزي شرق و حوضه آبريز قرهقوم است.

در حوضه آبريز درياي خزر از ابتداي سال آبي جاري تا ديروز ۰۴۳ ميليمتر بارش ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي ۳۳ درصدي و نسبت به متوسط درازمدت كاهشي ۸۱درصدي داشته است.

در حوضه آبريز درياچه اروميه از ابتداي سال آبي جاري تا روز گذشته در مجموع۸۰2 ميليمتر بارش ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي 6۳ درصدي و نسبت به متوسط درازمدت كاهشي ۴2 درصدي داشته است.

در حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان از ابتداي سال آبي جاري تا ديروز در مجموع ۷6۳ ميليمتر بارش ثبت شــده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي يكدرصدي و نسبت به متوسط درازمدت رشدي سه درصدي داشته است. در حوضه آبريز فالت مركزي از ابتداي سال آبي جاري تا روز گذشته در مجموع۹5۱ ميليمتر بارش ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي ۰2 درصدي و نسبت به متوسط درازمدت رشدي سه درصدي داشته است.

در حوضه آبريز مرزي شــرق از ابتداي سال آبي جاري تا ديروز در مجموع 62 ميليمتر بارش ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي5۳ درصدي و نسبت به متوسط درازمدت كاهشي ۹۳ درصدي داشته است.

در حوضه آبريز قرهقوم از ابتداي ســال آبي جاري تا روز گذشته در مجموع ۱۸۱ ميليمتر بارش ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي ۸2 درصدي و نسبت به متوسط درازمدت كاهشي ۷۱ درصدي داشته است. احتمال جنگ آب در خاورميانه در همين حال معــاون وزير امور خارجه در مورد ديپلماسي آب با بيان اينكه بحران آب در خاورميانه به بحراني بسيار جدي تبديل شده و هر روز اين بحران عميقتر و وخيمتر ميشــود، خاطرنشــان كرد: اين احتمال وجــود دارد كه جنگهاي آتي در اين منطقه بر ســر موضوع آب باشد.

معاون حقوقي و بينالملل وزارت امور خارجه بــا بيان اينكه هر يك از مســايل مرتبط با آب متناسب با موضوعشان در ادارات مختلف وزارت امور خارجه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرند، تصريح كرد: در چنــد دهه اخير آب تبديل به يك دغدغه جهاني شــده و در همين چارچوب «ديپلماسي آب» و علمي به نام «سياست آب» يا «هيدروپاليتكس» شكل گرفته است، چنان كه در حال حاضر در برخي از دانشگاههاي معتبر دنيا اين رشتهها تدريس ميشوند.

عراقچي در گفتوگو با ايســنا تاكيد كرد: ارزيابيهاي بينالمللي نشــان ميدهد كه تا ســال 2۰25 كل منطقه خاورميانه رسما به عنوان منطقه خشك شناخته خواهد شد كه ايران نيز شــامل آن ميشود. اين وضعيت تا ســال ۰5۰2 به مراتب وخيمتر خواهد شد و كمبود آب و خشكسالي به يك موضوع بسيار بسيار جدي براي كشورهاي خاورميانه از جمله ايران تبديل خواهد شــد و حتي ممكن است بخشهايي از سرزمين ايران بهطور كامل يا به ميزان زياد به خاطر اين موضوع از حيز انتفاع ساقط شوند.

اين مقام مسوول در وزارت امور خارجه با بيان اينكه در ارتباط با بحران مورد اشاره دو تدبير كلي درعرصه جهاني وجود دارد، گفت: تدبير اول تامين منابع آب از خارج از كشــور است و تدبير دوم مديريت منابع آب در داخل كشور است.

از سويي معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي در ايــن خصوص گفت: بحران كمآبي به نظر متخصصان در ۰۳ ســال آينده در 5۴ كشور جهان بهطور جدي آشــكار ميشــود و رتبه ايران در بين 5۴ كشــور زير ۰۱ است. طبق آخرين نظرسنجي ايســپا با موضوع «نگرش مردم درخصوص بحــران آب»، ۷2/2 درصد مردم ايران كشور خود را كمآب ميدانند و اين خودآگاهي ملي، ميتواند به كنترل مصرف آب كمك مضاعفي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.