فرصت بزرگ ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

براساس گزارش ۷۱۰2 چشمانداز انرژي در جهان كه اداره اطالعات انرژي آمريكا در اين هفته منتشــر كرد، مصرف گاز طبيعي در دو دهه آينده تا ۳۴ درصد افزايش خواهد يافت كه كشورهاي آسيايي نيازمند انرژي مانند چين و هند متقاضيان عمده آن هستند.

ايان ميد، معاون برنامه تحليل انرژي هنگام ارائه اين گزارش در مركز «مطالعات راهبردي و بينالمللي» در واشنگتن گفت: همه اين گاز طبيعي، اساســا از خاورميانه، آمريكا و كانادا ميآيد كه پيشبيني ميكنيم بيش از ۰6 درصــد افزايش توليد گاز طبيعي را به خود اختصاص دهند كه در خاورميانه عمدتا ايران و قطر هستند.

به گفته بريتيش پتروليوم، شركت عمده انرژي پيشبيني اداره اطالعات انرژي آمريكا شايد فرصتي براي ايران به وجود آورد كه حدود ۰2 درصد از ذخاير شناختهشده گاز طبيعي در جهان را داراست و چهارمين كشور بزرگ جهان در ذخاير نفت است.

اداره اطالعــات انــرژي آمريكا برآورد ميكند مصــرف جهاني نفت و ســوختهاي مايع، تا ســال ‪۸۱ ۰۴۰2،‬ درصد افزايــش يابد و منطقه خاورميانه، هنوز بخشــي اساســي در عرضه نفت خام در جهان خواهد بود.

ميد گفت: سوخت فسيلي هنوز برتري خواهد داشت و خاورميانه تا آخر سال پيشبيني شده، سهچهارم نياز انرژي جهان را تامين خواهد كرد.

ايران به اوپك، سازمان كشورهاي صادركننده نفت گفته است ميخواهد در سال ۱2۰2، چهار ميليون و ۰۰۸ هزار بشكه در روز توليد كند يعني يك ميليون بيشتر از توليد فعلي. اعضاي اوپك ماه نوامبر براي گفتوگو درباره توليد جمعي خود در وين مالقات خواهند كرد.

مهمترين پيشبينيهاي اين گزارش ميگويد: از 5۱۰2 تا ۰۴۰2 مصرف جهاني انرژي رشد ۸2 درصدي خواهد داشت.

تا ۰۴۰2 كشورهاي غير OECD آسيا در رشد مصرف انرژي سهمي بيش از ۰6 درصد خواهند داشت.

در ۰۴۰2 ســهم بخــش صنعتي از مصرف نهايــي انرژي بيش از ۰5 درصد خواهد بود.

مصرف انرژي بخش حملونقل رشد ۰۳ درصدي داشته و تقريبا تمام آن از محل كشورهاي غيرOECD خواهد بود.

تا ۰۴۰2 انرژيهاي تجديدپذير در رتبه اول رشــد ساالنه با ميانگين رشد ۳/2 درصد هستند.

سوختهاي فسيلي در سبد انرژي جهان در ۰۴۰2 سهم ۷۷ درصدي دارند.

گاز در رتبه اول رشــد ميان سوختهاي فسيلي با ميانگين رشد ۴/۱ درصد قرار دارد.

بــا وجود كاهش مصرف چين و در نتيجه رشــد مصرف هند و برخي ديگر از مناطق آســيا شــاهد ثبات نســبي مصرف زغالسنگ در جهان خواهيم بود.

رشد ساالنه 6/۰ درصدي انتشار دياكسيدكربن ناشي از مصرف كمتر انرژي از رقم ۳/۱ درصد دوره ۰۹۹۱ تا 5۱۰2 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.