توليد از فاز ۴۱ پارسجنوبي در زمستان ۶۹

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مجري طرح توســعه فــاز ۴۱ پارسجنوبي از آغاز لولهگذاري دوميــن و آخرين خط دريايي اين طــرح به طول ۹۰۱ كيلومتر خبر داد.

به گزارش شــركت نفت و گاز پارس، حميدرضا مســعودي با اشــاره به پايان عمليات لولهگذاري خط اول 2۳ اينچ انتقال گاز ترش و 5/۴ اينچ دريايي اين طرح به طول ۳۰۱ كيلومتر در مردادماه امسال اعالم كرد: پيشرفت عمليات لولهگذاري خط دوم 2۳ اينچ انتقال گاز ترش و 5/۴ اينچ به ۸۸ كيلومتر رسيده است و مهرماه امسال به پايان ميرسد.

مجري فاز ۴۱ پارسجنوبي همچنين از اتمام عمليات حفاري 22 حلقــه چاه ســكوهاي ۴۱ و ۴۱ خبر داد و اعالم كرد: عمليات تكميلي حفاري چاههاي سكوي ۴۱ كه هماكنون در حال اجراســت، گام مهمي در امكان توليد از موقعيت فاز ۴۱ در ميدان مشترك و نصب عرشه و عمليات راهاندازي اين سكو خواهد بود. مسعودي آماده سازي شرايط، براي انتقال گاز ترش توليدي سكوي ۴۱ به پااليشگاه فاز 2۱ را از ديگر برنامههاي در حال اجرا اعالم كرد و گفت: پيشبيني ميشــود كه اين سكو تا پايان ديماه سالجاري در موقعيت خود در ميدان مشترك نصب شود. ضمن آنكه ســكوي ۴۱ دومين سكوي اصلي اين طرح هم با پيشــرفت ۰۸ درصد درحال ساخت است. مجري فاز ۴۱ درباره وضعيت ساخت دو سكوي اقماري اين طرح اظهار كرد: سكوهاي ۴۱ و ۴۱ اين طرح، به ترتيب ۸۱ مردادماه و پنجم ديماه سال گذشته در موقعيت سكوهاي اقماري فازهاي ۷۱و ۸۱ نصب و دو سكوي جايگزين در يارد شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) به اين طرح واگذار شد، كه هماكنون با پيشرفت حدود 2۷ درصد و با روند بسيار مناسبي در حال ساخت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.