افزايش 70 مگاوات ظرفيت اسمي توليد برق

Jahan e-Sanat - - NEWS -

با بهرهبرداري از نخستين واحد برقابي نيروگاه داريان، ۰۷ مگاوات به ظرفيت اسمي توليد برق كشور افزوده شد و ظرفيت اسمي توليد برق ايران از ۷۷ هزار و ۸۳ به ۷۷ هزار و ۸۰۱ مگاوات رسيد.

به گزارش تســنيم، نخستين واحد نيروگاه برقابي داريان از مجموع سه واحد اين نيروگاه، در روزهاي اخير پس از سنكرون شدن به شبكه سراسري برق كشور به مدار بهرهبرداري وارد شد.

با بهرهبرداري از اين واحد برقابي، ۰۷ مگاوات به ظرفيت اسمي توليد برق كشور افزوده شد و ظرفيت اسمي توليد برق ايران از ۷۷ هزار و ۸۳ مگاوات به ۷۷ هزار و ۸۰۱ مگاوات رسيد.

پيش از اين، «حميد چيتچيان» وزير نيروي دولت يازدهم ســوم مردادماه سالجاري در جلسه شوراي اداري استان كرمانشاه كه با موضوع اقتصاد مقاومتي در اســتانداري اين اســتان برگزار شده بود، از به مدار بهرهبرداري رسيدن ۳ واحد نيروگاه برقابي داريان با ظرفيت اسمي ۰۱2 مگاوات تا دوماه آينده (ابتداي مهرماه) خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.