محاکمهکرباسچیتیرخالصبردادگاههایعامبود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

علی‌فراهانی- بهمن کشــاورز، نیاز به معرفی چند کلمهای معمول مصاحبهها ندارد. برای گفتوگــو با این چهره شناختهشــده حقوقی باید هم آمار و ارقام گذشــته و حال کانون وکالی دادگستری را بدانی و هم حافظه خوبی درباره تحوالت چند سال اخیر این مرکز داشته باشی. کشاورز سال77 هجری شمسی وکیل جنجالیترین پرونده تاریخ ایران بود. او زمانیکه وکیلمدافع غالمحسین کرباسچی، شهردار اســبق تهران بود، تعریف جدیدی از وکالت ارائه کــرد. آن روزها در منصب وکیل مدافع در دادگاهها نشســته بود اما امروز در مقام رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگســتری ایران (اسکودا) اســت. کشاورز گالیههای زیادی از نامهربانان و اتهامزنندگان به کانون وکال دارد اما ترجیح میدهد کمتر درباره آنها صحبت کند. در ادامه گفتوگوی «جهان صنعت» با رییس اسکودا را میخوانید.

‌عد ‌های‌شــما‌(کانــون‌وکال)‌را‌به‌ انحصارطلبی‌ متهــم‌ می‌کنند.‌ عده‌ای‌ دیگر‌نیز‌بر‌این‌باورند‌که‌کانون‌وکال‌دچار‌ فساد‌اداری‌شده‌است‌یعنی‌شبکه‌مافیای‌ قدرتمندی‌مدیریت‌کانون‌وکال‌را‌رهبری‌ و‌هدایت‌م ‌یکند.

منظورتان را از وجود شبکه مافیای قدرتمند در کانون وکال متوجه نمیشوم!

‌یعنی‌برخی‌اشخاص‌حقیقی‌یا‌حقوقی‌ ب‌انفوذی‌که‌در‌کانون‌وکال‌دارند‌با‌دریافت‌ پو ‌لهای‌گزاف‌از‌متقاضیان‌آزمون‌وکالت،‌ اسامی‌آنها‌را‌در‌کانون‌وکالی‌مرکز،‌ثبت‌ رایان ‌های‌م ‌یکنند‌و‌آن‌افراد‌خاص‌یا‌همان‌ نورچشــم ‌یها‌در‌این‌آزمون‌بدون‌هیچ‌ تالشی‌قبول‌م ‌یشــوند.‌قبول‌دارم‌که‌ اسامی‌پذیرفت ‌هشدگان‌از‌طریق‌سازمان‌ سنجش‌اعالم‌م ‌یشود.

حاال من ســوالی از این افراد دارم. آیا پول را به چنین اشــخاصی دادهاند و آیا در آزمون وکالت هم قبول شدهاند یا خیر؟ احتماال مبلغ تعیین شده را پرداخت کردهاند اما نتوانستهاند آن را پس بگیرند و سرشان کاله رفته است.

‌آیا‌شما‌وجود‌چنین‌شبک ‌های‌را‌در‌ کانون‌وکال‌قبول‌دارید‌یا‌اصال‌منکر‌فساد‌ در‌این‌نهاد‌هستید؟

صددرصد و بــدون کوچکترین تردیدی میگویم که حرفهای اینچنینی کامال بیربط اســت. نورچشــمی و هیچ مافیایی در کانون وکال وجود ندارد. از ســال ٢7۳1 یعنی زمانی که جذب کارآموزها شــروع شــده بود، برای جلوگیری از این مواردی که شما به آن اشاره کردید، کل کار را از زمان ثبتنام تا اعالم نتایج در اختیار سازمان سنجش قرار دادیم. ضمن اینکه هیچکس طراحان سواالت آزمون وکالت را نمیشناسد و هر شخصی هم که بگوید «من طراح سوال هستم» بدانید دروغ میگوید. از طرفی نهادهای امنیتی و نظارتی کشور هم به این مساله به شدت حساسیت دارند و پیگیر هم هستند. البته زمانیکه بنده افتخار تصدی کانون وکالی مرکز را داشــتم، برخی آمدند و گفتند شــخصی پیدا شــده و میگوید من ســواالت آزمون وکالــت را دارم و فالن مبلغ میفروشد! من هم فوری دستور دادم تا مبلغ تعیینشده را از حسابداری بگیرند و با آن فرد مدعی قرار بگذارند.

جالب است بدانید شخص مدعی نهتنها در روز قــرار حضور پیدا نکرد بلکه از آن زمان به بعد غیبش زد زیرا احساس کرد قضیه جدی شــده است در حالیکه اگر انسان سادهلوحی با او روبهرو میشــد، پول را میگرفت و فرار میکرد. به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم کالهبرداران زیادی به شــکلها و روشهای مختلف در کشور وجود دارند. بنابراین مساله وجود مافیا در کانــون وکال را مطلقا تکذیب میکنم و به جوانان و دانشآموختگان رشته حقوق توصیه اکید میکنم که زیر بار حرفهای اینچنینی نروند، به شایعات دامن نزنند و از همه مهمتر هزینهای را هم برای این کار اختصاص ندهنــد. حتی به موسســاتی که میگویند با آمــوزش ما تضمینی و ٠٠1 درصد در آزمون وکالت قبول میشــوید هم اعتمــاد نکنند. بنابراین جوانان به طور معمول درسشــان را بخوانند و درگیر این شایعه نشوند.

‌سال‌هاست‌ آزمون‌ سردفتران‌ دیگر‌ برگزار‌نم ‌یشود‌چرا؟

اطالع دقیقی در این زمینه ندارم اما آیتاهلل شاهرودی اواخر ریاستشان بر دستگاه قضا، به تعداد زیادی از افراد مجوز سردفتری دادند و بعد از آن کانون سردفتران دیگر مجوزی صادر نکرد. شــاید هم با همان مشکلی مواجه شد که وکالی ما با آن دســت به گریبان هستند زیــرا کانون وکال مرتبا با مباحثی مانند اینکه چرا جذب افراد را باال نمیبرد، مواجه اســت. قوه قضاییــه که بینهایت بــه جذب قاضی نیــاز دارد، باز هم به تعداد کافی قاضی جذب نمیکند. ظاهرا دیوار ما (کانون وکال) از همه جا کوتاهتر است.

‌شما‌در‌گذشــته‌وکی ‌لمدافع‌آقای‌ کرباســچی‌بودید.‌فکر‌م ‌یکنید‌پخش‌ تلویزیونی‌دادگاه‌به‌نفع‌ایشان‌بود؟

در زمان محاکمه جناب کرباســچی، هنوز قانون آییندادرســی کیفری دادگاههای عام مصوب 78 تصویب نشده بود. بنابراین انتشار تلویزیونی دادگاه ایشان منعی نداشت. به نظر من، انتشــار و پخش دادگاه به نفع کرباسچی بود. به این دلیل که به راحتی همه میگفتند بردند، خوردند ...و اما وقتی دادگاه وارد جزییات شد، همه موارد را مطرح کردند و در مقابل ما هم به آنها جــواب دادیم بنابراین آن بردن و خوردنهایــی که با آن ابعــاد در جامعه بیان شده بود، مصداق نداشت. عاقبت، محکومیتی که آقای کرباسچی پیدا کرد، بابت این بود که چرا ایشــان زمینهای باغوحش را با تخفیف بــه پنج نفر از کارمندان شــهرداری واگذار و هزینه آنها را هم دریافت کرده است؟ بنابراین این مورد مصداق جرم تلقی شد. ولی انصافا با دقت و جزییات زیادی دادگاه علنی رسیدگی و بررسی شد. به هر حال پخش تلویزیونی دادگاه برای مردم به نفع آقای کرباسچی تمام شد و از همه مهمتر محاکمه ایشان تیر خالصی بر دادگاههای عام بود.

‌منظورتان‌از‌تیر‌خالص‌بر‌دادگا ‌ههای‌ عام‌چیست؟

یعنی محاکمه آقای کرباســچی منجر به جمعآوری دادگاههای عام و احیای دادسراها شــد. برای مردم این ســوال مطــرح بود که چطور میشــود بازپرس، دادســتان و دادگاه یــک نفر باشــد. البته در مدافعــات خود در دادگاه غیرعادی بودن این ماجرا را برای مردم توضیح داده بودم که این مشــکالت ناشی از قانون است نه دادگاه. پخش تلویزیونی دادگاه کرباسچی اوال منجر به جمعآوری دادگاههای عام و احیای دادسراها شد ثانیا مردم هم درباره مراجعه و استفاده از وکیل دیدگاه دیگری پیدا کردند. چندی قبل با همکاران جوان در حرفه وکالــت برخورد کردم. آنهــا میگفتند زمان محاکمــه آقای کرباســچی دانشآموز مقطع دبیرستان بودیم. ما برنامههای ایشان و شما را از صداوسیما مشاهده میکردیم و همین امر باعث شد وارد شغل و حرفه وکالت شویم. در جواب به آنها گفتم امیدوارم از ورود به حرفه وکالت پشیمان نشده باشید و اگر هم پشیمان شــدهاید انشــاءاهلل خداوند از سر تقصیرات من بگذرد!

‌قبول‌دارید‌جنب ‌ههای‌سیاسی‌دادگاه‌ آقای‌کرباســچی‌بیشــتر‌از‌جنب ‌ههای‌ قضای ‌یاش‌بود؟

در ایران راحتتر میتوان موارد غیرسیاسی را شمرد! چرا که تقریبا همه مسایل در کشور سبقه یا جنبه سیاسی پیدا میکند.

‌هنوز‌هم‌اعتقاد‌دارید‌آقای‌کرباسچی‌ مرتکب‌اختالس‌نشد؟

هنوز هم میگویم که اختالسی در پرونده ایشان مشاهده نکردم.

‌فکر‌م ‌یکنید‌اگر‌دادگاه‌بابک‌زنجانی‌ مانند‌غالمحسین‌کرباسچی‌از‌تلویزیون‌ پخش‌م ‌یشد،‌به‌نفعش‌بود؟

االن پخــش تلویزیونی ...و منع دارد یعنی از ســال 78 به بعــد ممنوع شــد. در قانون آییندادرسی کیفری جدید هم به ممنوعیت پخش تلویزیونی دادگاهها اشــاره شده است. البتــه در عین حال آمده اســت کــه دادگاه میتواند ضبط تصویری کل محاکمه را صادر کند و برای خود نگه دارد. جز در موارد خاصی که در قانون بیان شده است، امکان عملی برای پخش تلویزیونــی دادگاه بابک زنجانی وجود نداشته اســت اما معتقدم به طور کلی علنی بودن دادگاهها از جهت شناخت مردم و اجرای درست روال دادرسی بسیار مفید است. ضمن اینکه درهای بسته همواره باعث ایجاد شبهه و شائبه میشود و گاهی هم معلوم میشود که چنین شائبههایی بیمورد و بیجهت نبودهاند. بنده جز در مواردی خیلیخیلی خاص با اعدام موافق نیستم. در مورد اجرای حکم اعدام بابک زنجانی بیم از دست دادن اموال و پولها وجود دارد. اگر ایشان در زندان بماند، شاید اقدامی برای وصول پولها شــود اما با اعدام، قضایا از جایی قطع میشــوند و آن چندهزار میلیارد تومان را مطمئنا نمیبینیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.