0۳‌میلیون‌سالمند‌در‌کشور‌خواهیم‌داشت

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلنگر شهرگرد

ایسنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش ملی گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان که در مرکز همایشهای پژوهشگاه نفت برگزار شد، اظهار کرد: برای قشر بازنشسته فقط مساله مالی و حقوق مطرح نیست و نیاز داریم فرهنگ استفاده از بازنشسته و شأن و منزلت و نقش او در اداره کشور را نهادینه و پایهریزی کنیم. وقتی صحبت از صندوقهای بازنشستگی میشود، گویی اینها فقط صندوقهای کارپردازی هســتند در حالی که تالش کردم در چندســال اخیر این موضوع را نهادینه کنم که صندوقها محل زندگی اجتماعی بازنشستگان هستند و باید روزنی ایجاد کنیم تا بازنشستهها مسیر زندگی اجتماعی و فرهنگی خود را ادامه دهند.

علی ربیعی با بیان اینکه ظرفیتهای فوقالعادهای در بازنشستگان وجود دارد و میتوانیم ٠1تا ٥1 درصد رشد کشــور را از طریق بازنشستگان دنبال کنیم، عنوان کرد: ٠7 درصد بازنشســتگان ما سالمند محسوب نمیشوند و میانگین ورود به سن بازنشستگی در برخی صندوقها 48 سال است. ٠۳ میلیون سالمند در سالهای نه چندان دور خواهیم داشت و نیاز اســت سیاستهای مناسبی اتخاذ کنیم. نمیخواهم از بحران صندوقها ســخنی بگویم اما معتقدم پاک کردن صورت مساله باعث شد قدرت خرید بازنشستگان کاهش یابد. با چالشهای جدی روبهرو هستیم که امیدوارم آن را مدیریت کنیم. در تالشم طرح جامعی را برای پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی به هیات دولت ببرم که در دست انجام است تا بهبود معیشت بازنشستگان و وضعیت صندوقها را در پی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم خیلی راضی نیستم و هم خوشحالم گفت: خیلی کارها باید انجام دهیم و عدم رضایتم برای این است که باید گامهای بلندتری برداریم و خوشحالم که حداقل در این چهارسال توانستیم صورت مساله را بیان کنیم. ٥۳ هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از کاهش قدرت بازنشســتگان بوده که امسال توانستیم ٠٠٢٢ میلیارد تومان آن را جبران کنیم و هنوز راه درازی در پیش داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در چهار سال گذشته سرمایه صندوق ٠٠8 میلیارد تومان بود که اکنون به بیش از دو هزار میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: تصمیمات غلطی گرفته شــده و صندوقها موجودات بیگناهی هستند. ٠٠4 هزار میلیارد تومان در ٠٥ سال هزینه تحمیل شده ناشی از این تصمیمات بوده که منابع آن دیده نشــده است. در دولت یازدهم پرده از مساله صندوقها کنار زدیم و امروز مسالهها و راهحلهای آن مشخص شده و امید است در دور دوم دولت مسایل حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.