تولدم‌است‌محبوب‌من!

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلخند

امیرحســین‌ میراسماعیليميگویند آدمیزاد پس از طي شدن سه دهه از زندگياش دید متفاوت و پختهتري را نسبت به دنیاي اطرافش تجربه خواهد کرد اما حاال که چند ســاعت از تولد ٠۳ سالگيام گذشــته، دنیا همچنان برایم همانطوري است و هرچه شیشه عینکم را هم تمیز ميکنم، اتفاق خاصي نميافتد محبوبمن!

مثال حاال باید قاعدتا نگاهم به جناب حدادعادل متفاوتتر از گذشته باشد اما وقتي ایشان در مصاحبهاي اعالم ميکند که«احمدينژادبراياصولگرایانهمچون رایانهای بود که نرمافزارش را نداشتند» و «اگر به سالهاي48 و88 برگردیم، بازهم احمدينژاد را انتخاب ميکنیم» آنوقت بنده چگونه ميتوانم به ایشان نخندم و سوژه نوشتههایم نشود؟ طرف چندین هزار میلیارد تومان پرونده مبهم مالي دارد ونصفهیاتدولتشرويدیوارسلولهاي اوینخاطرهنوشتهاند،بعدهمچنانگزینه اول آقا حداد اســت. واهلل کامپیوتري که نرمافــزارش را نداری و سالهاســت که قفل شــده را باید تبدیل به گلدان کني و مراقب باشي تا شمعدانيهایش خشک نشود عزیز من.

نمونهاي دیگر را برایت مثال ميزنم ايیگانه محبوب من. شــما به من بگو که چگونه ميشــود نگاهم پس از ٠۳ سالگي نســبت به جناب ابراهیمخان رییســي عوض شود؟ از شاهکار جدید رفیق تتلو بگویم که در مراسم افتتاحیه ورزشگاه امامرضا(ع) فقط اعضاي مذکر شوراي شهر مشهد را دعوت کرد و براي دو عضو خانم شوراي شهر کارت دعوت نفرستاد؟ فکر ميکني شوخي ميکنم محبوب من؟ به جان عرق بیدمشکهاي معروف شیراز قسم که جدي ميگویم. یعني ابراهیمخان همچنان فکر ميکند که زن باید به پخت و پز و بشوربساب برسد و حاال اینکه این دو خانم توانستند به شوراي شهر راه پیدا کنند که دلیل نميشود به افتتاحیه ورزشگاه خودش دعوتشــان کند که! بعد شما انتظار داري مــن در دهه چهارم زندگيام به او همانطــوري نگاه کنم که به محمد خاتمي نگاه ميکنم؟ از همان زاویه؟

خالصه اینکه بــدان و آگاه باش که زندگي پس از ٠۳ سالگي هم مثل قبل از ٠۳ سالگي است، با این تفاوت که اگر چند رفیق دهه هفتادي بيشعور داشته باشي، برایت عینک تهاستکاني و عصا ميخرند و جایشــان را در مترو به تو ميدهند تا بفهمي که پیر شدهاي، اما نميدانند که یک قهرمان حرفش را روي تشک ميزند، بلهتشککشتي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.