نگرانی‌از‌بالتکلیفی‌وزارت‌علوم‌در‌آستانه‌بازگشایی‌دانشگا‌هها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- وزیر علوم دولت اصالحات با ابراز نگرانی نسبت به بالتکلیفی این وزارتخانه در آستانه بازگشایی دانشگاهها گفت: افرادی که به عنوان سرپرست انتخاب میشوند، ثبات قطعیندارندونمیتوانندتصمیماتبلندمدتبگیرندوناچار هستند به شکل روزمره مسایل را پشت سر بگذارند که این موضوع چندان نتیجه خوبی نخواهد داشت.

جعفر توفیقی درباره مشخصههایی که وزیر علوم برای آمــوزش عالی امروز نیــاز دارد، تصریح کرد: وزارت علوم هم مثل همه وزارتخانهها به قویترین افراد نیاز دارد، به خصوص که این وزارتخانه اهمیت بسیار زیادی از نظر نقش و عملکردش دارد چرا که میلیونها نفر به عنوان دانشجو، دانشآموخته و خانوادههایشان با آن ارتباط دارند. وزارت علوم نقش علمی، فرهنگی و اجتماعی در کشور ایفا میکند. از طرفی دهها هزار هیات علمی در زیرمجموعههای این وزارت مشغول کارند که از نخبگان و پژوهشگران برجسته کشور در سطح ملی و جهانی محسوب میشوند. بنابراین کســی که میخواهد مسوولیت این وزارتخانه را بر عهده گیرد، باید از نظر علمی چهره برجسته و شناختهشدهای باشد تا جامعه علمی آن را بپذیرد.

وزیر علوم دولت اصالحات افزود: با توجه به اینکه وزارت علوم با مسایل پیچیدهای در درون خود و در تعامل با سایر دســتگاهها در عرصه ملی و همچنین بینالمللی روبهرو است، وزیر علوم باید فردی بسیار باتجربه از نظر مدیریتی باشد و همه زوایای نظام علمی کشور، دانشگاهها و مراکز پژوهشی را به خوبی بشناسد و توان تعامل و همکاری را با همه دستگاههای پیرامونش داشته باشد. به خصوص که این وزارتخانه با نهادهای زیادی در مسوولیتها همپوشانی دارد، مثال شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری، وزارت بهداشت و وزارت آموزشوپرورش که بحث مدیریت را در این وزارتخانه پیچیده میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.