‌میان‌زنان‌و‌مردان‌خط‌کشید‌هاند

Jahan e-Sanat - - NEWS - sheidamaleki.journalist@gmail.com

شیدا ملکی- خطکشیهای این شهر میان زنان و مردانش تا جایی پیش رفته است که زنان حتی موقع کار کردن هم بادیدجنسیتینگریستهمیشوند.خطکشیهایممنوعیت حضور در ورزشگاه ...و بماند. اما این خطکشیها مدام تکرار میشوند. از نگاه جنسیتی به زنانی که پشت فرمان تاکسیها نانآوریمیکنندتاحتیآنهاییکهدرآرایشگاههایزنانهقیچی به موهای همجنسان خود میزنند. این تفکیک مدام زنانه و مردانه آبشخوری غیر از سیاست دارد.

این نگاه جنسیتی به اشتغال زنان در روزمرگی شهروندان این شهر ریشه دوانده است. این فقر عمیق فرهنگی است که کار زنان حتی از منظر زنان بیارزشتر است. حال آنکه وقتی نوبت به کسب درآمد و چرخاندن چرخ زندگی میرسد، شاید زنانبازوانیقویترازبازوانمردانیداشتهباشندکهفریادبرابری زنان و مردان را میزنند و هیچ پایان خوشی در داستانشان به چشم نمیآید.اما هر قدر هم که تیغ این تفکیکها تیز باشد، تبر فقر عمیقتر و دردآورتر است. زنان این شهر هر صبح با امتیازات شغلی کمتر از مردان روزمرگیشان را آغاز میکنند و غروبها در نقطه عطف تهران، در پایانه مسافربری میدان آزادی گاریهای پر از بار را میکشند تا شب دخل حاصل از بساط دستفروشیشان را بشمارند.هر چند در گوشه دیگری از همینشهرهستندزنانومردانیکهتصورجابهجاییگاریهای باربری با دستان ظریف زنانه در ذهنشان بیمعنی باشد اما این حقیقتیاستکهنانشبزندگیخانوادههاییراتامینمیکند که هنوز هم تالش میکنند کار کنند و کسب درآمد داشته باشند.حضور زنان گاریکش در پایانه مسافربری که بارهای دستفروشیشان را با آن حمل میکنند، اتفاق تازهای نیست. اما دردآور است که مردان و زنانی که در صف اتوبوس به انتظار ایستادهاند، کفش پاره او را به تمسخر بگیرند. هنوز هم هستند زنانی که زندگی را چه انسانمدارانه زندگی میکنند و درد را در همه وجودشان میتوان دید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.