هجوم‌مورچ ‌هها‌به‌نوزادان‌رهاشده‌در‌سطل‌ زبالهب‌یمارستان!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

میزان- صدای گریه از محوطه بیمارستان شنیده میشد و نوزادهای دوقلو در یک پتو پیچیده شده و مورچهها به صورت آنها هجوم برده بودند. خواهر و برادر دو قلوي تازه به دنیا آمده حال خوبی نداشتند و ساعتها بود که شیر نخورده بودند. خبری از مادرشان نبود و هر چه بود خبر از بیقراری نوزادان بود. صورتهایشان زرد شده بود و لبهایشان سیاه و انگار ســاعتهای زیادی بود که در کنار سطل زباله رها شده بودند؛ دو نوزادی که خواهر و برادر بودند و تازه یک هفته از زمان تولدشان به این دنیا میگذشت.نجمه بهاری مددکار اجتماعی موسسه خیریه مهرآفرین در شهر بندرعباس درباره رها شدن دو نوزاد (خواهر و برادر) در محوطه بیمارستان میگوید: «چندی پیش برای پیگیری کارهای روزمره و جهت پذیرش مددجو (مادر معتاد) به بیمارستانی در بندرعباس مراجعه کردم. در محوطه بیمارستان صدایی نگاه مرا به خود جلب کرد و وقتی دقت کردم متوجه شدم که صدا از کنار سطل زبالهای در محوطه بیمارستان میآید. واقعا تاسفبار بود، دو نوزاد متولد شده (دختر و پسر) با معصومیت تمام الی پتو در کارتن گوشهای از پارکینگ عمومی و در کنار سطل زباله رها شــده بودند. با همکاری پرستاران بیمارستان، نوزادان به سرعت به بخش منتقل شدند و اقدامات درمانی برای احیاي دو نوزاد آغاز شد. در ادامه مشخص شد که نوزادان متولدشده دو قلو هستند و از بیمارستان دیگری به این بیمارســتان منتقل شده و حدود هفت تا هشت ساعت در کنار سطل زباله رها شده بودند. متاسفانه مورچههای اطرف زباله به مژهها و ابروهای دو نوزاد صدمه زده بودند. با پیگیریهای صورت گرفته توسط مسووالن بیمارستان، محل تولد دوقلوها مشخص شد که پدر و مادر نوزاد از قشــر ضعیف نبودند و بنا به دالیل دیگری نوزادان خود را رها کرده بودند. با تالش صورت گرفته و همکاری دادستانی و سازمان بهزیستی، دو نوزاد به شیرخوارگاه منتقل شدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.