پیشنهاد‌دادند‌که‌درختان‌توت‌را‌قطع‌کنید!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای پنجم شهر تهران با اشاره به معضل سفیدبالکها در تهران گفت: سفیدبالکها چندین سال است که در شهر تهران وجود دارند و روز به روز تعدادشان افزایش مییابد. در گذشته طبیعت خود با این حشرات مبارزه میکرد و در فصل زمستان منجمد شده، رشد نکرده و در نتیجه زیاد نمیشدند اما مدتی است این اتفاق به طور طبیعی در تهران رخ نمیدهد.

حجت نظری با تاکید بر اینکه مبارزه با سفیدبالکها مغفول مانده، ادامه داد: با مبارزه انسانی و سمپاشی میتوان بخشی از این معضل را حل کرد. البته نصب کارتهای زرد نیز تا حدودی میتواند موثر باشد. البته این کارتها باید به طور مستمر تعویض شوند اما متاسفانه این اتفاق نمیافتد و درنتیجه نمیتوانند به درستی عمل کنند. در این زمینه افرادی به من مراجعه کردند و برنامههایی برای نابودی این حشرات پیشنهاد دادند که میتوان آنها را به شهرداری ارائه داد. اخیرا تعداد سفیدبالکها زیاد شده و بیشتر در اطراف درختانتوتوزیتوناسکاندارند.حتیپیشنهادهاییشنیدمازجملهاینکه چون محل اسکانشان درختان توت است پس باید همه این درختان قطع شوند! چنین پیشنهاداتی نشان میدهد که هیچ طرح فکر و مطالعهای انجام نشده است تا به مبارزه جدی با این حشرات ختم شود. البته این حشرات به لحاظ عفونی ناقل بیماری نیستند اما از نظر روانی شهروندان را آزار میدهند. وقتی دهان خود را باز میکنیم و یکســری حشره وارد دهان آدم میشود طبیعتا به لحاظ روانی آزاردهنده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.