انتقال‌۲۳1‌زندانی‌افغانستانی‌از‌ندامتگاه‌ قزلحصار‌به‌کشورشان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر-انتقال٢۳1 مددجویافغانستانیبهکشورشانازندامتگاهقزلحصارو مجتمعندامتگاهتهرانبزرگآغازشد.بهنقلازروابطعمومیندامتگاهقزلحصار، مدیر ندامتگاه از روند انتقال٢۳1 مددجوی تبعه افغانستان از این ندامتگاه به کشورشانخبرداد.علیرضاگرامیافزود:درچارچوبقانونموافقتنامهانتقال محبوسان به حبس بین کشور ایران و افغانستان با تالش وزارت دادگستری و سازمان زندانها مقرر شد٢۳1 زندانی استان تهران از طریق مرزهای قانونی به کشورشان انتقال یابند. از مجموع مددجویان انتقالی٠۹ نفر مربوط به زندان قزلحصار و بقیه مربوط به ندامتگاه تهران بزرگ هستند که مقدمات انتقال مددجویانباحضورهیاتسیاسیکشورافغانستاندرندامتگاهقزلحصارانجام شده و قرار است مددجویان افغانستانی محکوم به جرائم مواد مخدر از اوایل مهرماهسالجاریبهکشورافغانستانانتقالیابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.