برای‌نخستین‌بار‌یک‌زن‌به‌عنوان‌شهردار‌گتوند‌ انتخاب‌شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا- صدیقه میری به عنوان شهردار گتوند انتخاب شد.رییس شورای اسالمیشهرگتوندگفت:صدیقهمیریپسازاجماعاعضایشورایاسالمی گتوند به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.مهراب سلطانی به سوابق کاری شهردار انتخاب شده گتوند اشاره کرد و افزود: عضویت شورای چهارم شهر اندیمشک، سابقه دو سال ریاست کمیسیون محیطزیست، عضویت هیات حل اختالف مالیاتی به مدت چهار سال و عضویت هیات امنای خانه مهر بازنشستگان از سوابق کاری خانم میری است. صدیقه میری کارشناس ارشد مدیریت دولتی است و چندین گواهینامه معتبر بینالمللی در زمینههای مختلف مدیریت شهری، شهرسازی، خدمات شهری، مدیریت گردشگری و اقتصاد شهری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.