کابوس‌آرسنال‌در‌استمفور ‌دبریج

Jahan e-Sanat - - NEWS - قاره فوتبال

آرسنال و چلسی باید امروز در لیگ برتر در دیداری حساس به میدان بروند. کمتر دیداری در لیگ برتر به حساسیت این دیدار است. طرفداران دو تیم کری خاصی با یکدیگر دارند و دیدن شکست تیم رقیب را به اندازه برنده شدن تیم خودی دوســت دارند. در این رهگذر حمیدرضا صدر در یادداشــتی به نبرد چلسی- آرسنال در لیگ برتر و حال و هوای سیاه توپچیها در روزهای آفتابی آبیپوشهای لندن پرداخته است.

کمتــر نبردی بــرای طرفــداران آرســنال اینچنین آمیخته به تشویش و دلشوره شــده. مدتهاست سفر به اســتمفوردبریج برای توپچیها حال و هوای کابوسزدهای پیدا کرده. سفری بازتابنده جابهجایی قدرت در پایتخت انگلیس، از شمال لندن به کینگز رود در وسط لندن، از صف سرخپوشها به جبهه آبیها. در حالی که آرسنال پس از ورود آرسن ونگر در 1996 به هایبری تا ورود ژوزه مورینیو به چلسی در 2004 طی هشت سفر به استمفوردبریج نهتنها مغلوب نشده بود، بلکه در چهار دیدار مردان آبیپوش را در خانهشــان چهار بار شکســت داده بود. ولی نتایج پنج سفر آخر آرســنال به استمفوردبریج بازتابنده آن جابهجایی هســتند. پنج سفر با پنج شکست. با 15 گل خورده و فقط 2 گل زده: فوریه :2017 چلسی -3 آرسنال 1 سپتامبر :2015 چلســی -2 آرسنال صفر اکتبر :2014 چلسی -2 آرسنال صفر مارچ :2014 چلسی -6 آرسنال صفر ژانویه :2013 چلسی -2 آرسنال 1

آخریــن بــاری که آرســنال را در استمفوردبریج باطراوت و شاداب دیدیم پاییز 2011 بود، شــش سال پیش که چقدر در دوردستها قرار گرفته. همان بعد از ظهری که رابین فنپرســی سه بار دروازه پتر چک را گشود و آرسنال پنج بر ســه پیروز شــد. همان روزی که چلســی پس از 1989 در زمینش پنــج گل خورد ولی آرســنال پس از آن نــزول کرد و رنگپریده شــد. پنج بار متوالی در اســتمفوردبریج شکست خورد: بدترین رکورد از شکســتهای پــی در پی در زمیــن حریفان پس از پنج شکســت متوالــی در اولدترافورد برابر منچســتریونایتد طی سالهای .2009-2013

شکست شش گله- به قول ایرانیها ششتایی- در 2014 در هزارمین بازی آرســنال به رهبری ونگــر رقم خورد. شکســتی تلخ، خیلی تلخ، شکســتی کابوسزده، وهمآور. بازی به دقیقه هفت نرسیده بود که دروازه توپچیها دو بار فرو ریخت. نیمه اول تمام نشده بود که دو گل دیگر وارد ســنگر آرسنال شد. توپچیها در آن بعد از ظهر سنگینترین شکستش برابر چلسی طی 110 سال حیات را پذیرفتند. ونگر برابر مورینیو طی 11 دیدار به پیروزی دست نیافته و طرفداران چلسی شعار «بمون آرسن، جایی نرو» را سر دادند.

دیدار بعدی دو تیم به شکســت دو گله آرسنال انجامید، همان دیداری که ونگر و مورینیو کنار زمین درگیر شدند. ونگــر، مورینیو را هل داد و مایک دین داور دیدار به گابریل و ســانتی کازورال کارت قرمز نشان داد و آرسنال بازی را 9 نفره به پایان برد.

توپچیها سال گذشته اوایل فصل چلسی را سه بر صفر در استادیوم امارات به زانو درآوردند اما مردان آنتونیو کونته پس از آن شکست مسیر صعودی طی کردند و آرســنال را در خانه قاطعانه سه بر یک به زانو درآوردند و در پایان راه هم قهرمان لیگ شدند. آرسنال در شــرایطی در نخستین نبرد دو تیم در فصل 2017-2018 در استمفوردبریج به میدان خواهد رفت که دروازهاش طی 12 بازی در زمین چلسی فرو ریخته. از آن ســیاهتر آرسنال طی 13 سفر به زمین شش حریف باالنشین جدول از ســال 2015 به بعد طعــم پیروزی را نچشیده. شکســت خورده و شکست. آخرین برد آرســنال در زمین بزرگان نزدیک به هزار روز پیش کســب شده، برابر منچسترسیتی در سال 2015 با پیروزی دو بر صفر. سرخهای لندنی پس از آن طی 21 دیدار 52 گل خوردهاند، بله 52 گل!

آرسنالیها میتوانند به آخرین نبرد دو تیم در کامیونیتی شیلد اشاره کنند. به تساوی یک- یک در هشت دقیقه به پایان. به پیروزی در ضربههای پنالتی. همین طور به پیــروزی دو بر یک در فینال جــام حذفی. همان دیداری که چلســی در دقیقه 68 با اخراج ویکتور موزس 10 نفره شــد و کونته از بخت سیاهش گالیه کرد.

اینکه آرســنال در انگلیس شــده تیــم جام حذفی و نــه تیم لیگ برای طرفداران آرســنال آزاردهنده شــده، خیلی زیاد... طعم سقوط چهار بر صفر چند هفته پیش در آنفیلد هنوز زیر زبان توپچیها است.

تابستان تمام نشده و آرسنال در سه بازی آخرش در لیگ دو بار شکســت خــورده و از کورس بزرگان دور افتاده اســت. در حالی که چلسی پس از سه پیروزی متوالی در لیگ میزبان آرسنال خواهد بود، پس از به زانو درآوردن سه حریف جانســخت: تاتنهام، اورتون و لسترســیتی. جایی که آبیپوشهای کونته در بیســت و سه دیدار پیاپی در خانه دروازه را گشــودهاند و در بیش از نیمی از آنها سه گل یا بیشتر زدهاند.

توپچیهــای زخمخــورده راهــی استمفوردبریج شدهاند. آمیخته به بیم و تشویش. در شرایطی که در رده یازدهم جدول قرار گرفتهاند. آنها پس از دیدار با کلن در لیگ اروپا سه روز استراحت کردهاند و مردان کونته پس از رویارویی با قرهباغ در لیــگ قهرمانان، پنج روز. شاید آنها برابر چلسی بهترین فرصت برای عوض کردن حال و هوایشان را به دست آورند ولی میتوانند به صف پنج تیم قعرنشین هم بپیوندند. „بهترین„گلزنان الکساندر الکازت و آلوارو موراتا هر کدام اولین دربی خود را تجربه میکنند و امیدوارند اثر خودشان را داشته باشند. با این حــال بهترین گلزنان این دربی تیری آنری و دیدیه دروگبا هستند. این دو هر کدام هشت گل در دربی لندن به ثمر رســاندند که یک گل باالتر از یان رایت مهاجم ســابق انگلیس و آرسنال است. روبین فان پرسی که هتتریک او در سال 2011 از یاد عالقهمندان به آرسنال نخواهد رفت، پنج گل زده است و دنیــس برکمپ و تئو والکات نیز هر کدام چهار گل زدند تا جمع آرسنالیها در این بخش جمع باشد. „بیشترین„پیروزی„متوالی در سال 1990 آرسنال موفق شده است به ســه برد پیاپی در مصافهای رودررو دست یابد که بیشترین پیروزی متوالی بین دو تیم است. همچنین در حالی کــه ژوزه مورینیو بدبیاریهای زیــادی را به ونگــر در مصافهای دو تیم تحمیل کرد ولــی کارلو آنچلوتی با چهار برد پیاپی برابر آرسنال بهترین رکورد را در این زمینه دارد که پنج گل دروگبا در این مقطع برابر توپچیها به ثمر رسید. „بهترین„برد پیروزی ســه بر صفر آرسنال برابر چلسی در دربی لندن که در دور رفت فصل گذشــته اتفاق افتاد بهترین برد توپچیها برابر چلسی بوده است که در سال 1997 نیز تکرار شده بود.

در طــرف مقابــل هزارمین حضور آرســن ونگــر روی نیمکت آرســنال همزمان با ســنگینترین شکست این تیم برابر چلســی رقم خورد جایی که در استمفوردبریج چلسی با شش گل به آرسنال باخت. „بیشترین„بازی جان تری درست مثل شماره پیراهن خود 26 بار برابر آرسنال بازی کرده و رکورددار است. پتر چک با 23 و فرانک لمپارد با 22 حضور در ردههای بعدی قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.