تیرخالص به پروژه استقالل 1400

Jahan e-Sanat - - NEWS - حرف و حدیث

استقالل با مردی که به دنبال آینده درخشان برای این تیم بود به نظر نمیرسد بتواند فصل را با آرامش به پایان برساند یا اصال تمام کند!

داستانفصلقبلهفتهبههفتهبرایاستقاللتکرارمیشود؛سالگذشته آبیها با علیرضا منصوریان چهار امتیاز از شش مسابقه گرفتند و لیگ هفدهم هم همین روند برای آنها در جریان است و شکست جمعهشب گذشته برابر پارس جنوبی در ورزشگاه تختی جم هم همان عملکرد را برایشان تکرار کرد؛ فقط با این تفاوت که فصل گذشته چهار مساوی و دو باخت داشتند و امسال یک برد، یک مساوی و چهار باخت و با ذکر این نکته: فقط یک گل زده.

تماشــاگران استقالل که با اشتیاق زیاد علیرضا منصوریان را بهعنوان ســرمربی خود انتخاب و حمایت میکردنــد، حاال با نتایج این فصل تیم محبوبشان شعار «حیا کن، رها کن» را بعد از باخت به سایپا در ورزشگاه تختی، پس از شکست برابر پدیده در استادیوم آزادی و جمعهشب گذشته هم مغلوب شدن مقابل پارس جنوبی در استادیوم جم.

منصوریان امســال تیم پرســتارهای در زمین و روی نیمکت دارد و با وجود اینکه هر هفته چند بازیکن موثر جزو مصدومان این تیم هستند اما با این حال نفراتی وجود دارند که میتوانند در حد نام اســتقالل و حضور در ترکیب این تیم باشــند اما همچنان نتایج آبیها دور از انتظار هواداران آنها رقم میخورد.

باخت در پنجمین بازی فصل مقابل پدیده در ورزشگاه آزادی موجب شد هیاتمدیره باشگاه استقالل در راستای شعار تماشاگران به منصوریان اولتیماتوم دهد تا در دو مسابقه پیش رو برابر گلگهر سیرجان در جام حذفی و پارس جنوبیجم در لیگ فقط به پیروزی برسد که این تصمیم استرس بیشتری روی تیم و به ویژه سرمربی جوان استقالل وارد کرد. منصوریان در سیرجان گلگهر را شکست داد اما جمعهشب در ورزشگاه مملو از تماشاگر تختی جم نتوانست از پارس جنوبی نتیجه بگیرد.

انتظار هواداران، شرایطی که باشگاه گذاشته بود، جو ورزشگاه تختی جم، قدرت و کیفیت باالی تیم پارسجنوبی ...و موجب شده بود عالوه بر بیشتر بازیکنان اســتقالل، منصوریان هم با استرس زیادی کنار زمین دستورات تاکتیکی را صادر کند و جوش و خروش زیادی داشته باشد که این مساله نیز در عدم نتیجهگیری آبیها بیتاثیر نبود.

منصوریان با هر فردی که میتوانست در بازی با پارس جنوبی مشاوره گرفت و جلسه گذاشت؛ صحبت با نیمکتنشینان و مربیان و حتی حرف زدن با مجتبی جباری، هافبک باتجربه استقالل یکی از اقدامات سرمربی آبیها بود اما او در کنار آن هر وقت زمان داشت و بازی متوقف میشد، بازیکنان را در گروههای دو و سه نفره فرا میخواند و نکات الزم را به آنان گوشزد میکرد تا بتواند روزنه امیدی برای گلزنی و پایان ناکامی پیدا کند.

بدون شک نمیتوان در این مورد از منصوریان انتقاد نداشت. او در تمام بازیها حتی در زمان نتیجه گرفتن و موثر بازی کردن یک بازیکن او را به نیمکت فرستاده و نفرات جدیدی را در بین 11 نفر گذاشته است؛ منصوریان ابتدای فصل در گذاشتن جابر انصاری در لیست لیگ هفدهم استقالل کمی تردید داشت اما از زمانی که او را نگه داشته، فرصت زیادی به او داده و این اتفاق برای دیگر نفرات هم رخ داده است.

مســاله دیگر نیمکتنشــین کردن بازیکنان در مسابقاتی است که آنها از تیم مقابل شناخت کامل دارند یا با جو محل بازیها و ورزشگاه حریفانشان مطلع هســتند؛ برای مثال منصوریان برابر پارس جنوبی حسن بیتسعید و مهدی قائدی که اهل خوزستان و بوشهر هستند و با جو ورزشــگاهها و آب و هوای شهرهای جنوبی آشنایی دارند و عالوه بر آن کیفیت فنیشــان مورد رضایت تماشاگران است را در شهر جم نیمکتنشین کرد و بعد مشخص شد با حضور آنها در نیمه دوم عملکرد استقالل متفاوتتر شد.

از همه این مسایل گذشته حاال منصوریان در شرایط خاصی قرار دارد. او که آرزوی ســرمربیگری در استقالل را داشت و به دنبال آن بود تا سال 1400-1401 تیم فعلیاش نهتنها در ایران، بلکه در لیگ قهرمانان آسیا نتیجه بگیرد و خودنمایی کند، مشخص نیست حتی هفته بعد مقابل ذوبآهن روی نیمکت استقالل خواهد نشست یا عاقبت دیگری در انتظار اوست.

عملکرد امتیازی منصوریان مثل فصل قبل بوده اما نکته این است که تماشاگران استقالل دیگر آن طاقت قبل را ندارند و نمیتوانند ببینند تیم محبوبشان فاصلهای 12 امتیازی با صدر جدول، آن هم تنها پس از گذشت شــش هفته دارد. با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا منصوریان پنج شب دیگر در ورزشگاه آزادی میزبان ذوبآهن و امیر قلعهنویی خواهد بود یا سرمربی جدیدی هدایت استقاللی که منصوریان کلی برای آن نقشه و برنامه داشت را برعهده میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.