عربستان در آستانه خرید S-400

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسكو و رياض در آستانه امضاي قرارداد خريد سامانه دفاعموشكي 400 - S هستند. والديمير كوژين، دستيار و مشاور نظامي پوتين بدون ذكر جزييات بيشتر اعالم كرده اين معامله در شرف اتمام است.

ديروز خبرگزاري روســي اينترفكس نوشت قرارداد خريد ســامانه دفاعموشــكي 400 - S بين عربســتان و روسيه به زودي نهايي و امضا ميشــود. مشــاور و دســتيار نظامي پوتين با اعالم اين خبر گفته است رييسجمهور از اين معاهده پشتيباني ميكند.همزمان خبرگزاري روسي اسپوتنيك در گزارشي به بررسي داليل و جوانب اين معامله پرداخته و يك علت عمده را تغييرات ژئوپليتيكي شتابان در خاورميانه دانسته اســت. به اعتقاد ايگور كوروچنكو، كارشــناس نظامي اسپوتنيك كه ســردبير روزنامه ارتشي «ناســيوناليا اوبرونا» نيز هست، توافق مسكو و رياض براي خريد سامانه دفاعموشكي 400 - S ميتواند تاثيري تعيينكننده در هژموني سياسي خاورميانه بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.