سرنوشت برجام دست کنگره

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - خبر آخر

دونالد ترامپ ديشــب در كاخ سفيد درباره سياستهاي دولت خود در قبال توافق هستهاي ايران سخنراني كرد.

وي در اين ســخنراني با بيان اينكه پايبندی ايران را به تعهداتش تاييد نمیكند سرنوشــت برجام را به كنگره ســپرد. رييس جمهور آمريكا گفت: زماني كه روي كار آمدم دســتور بازنگري سياست واشنگتن در قبال ايران را صادر كردم.

بــه گزارش ايلنــا، ترامپ افــزود: امروز من اســتراتژي آمريكا در قبال ايران و قدمهايي كه ميتوانيم در قبال اقدامهاي خصمانه ايران برداريم را اعالم ميكنم. سياست من براساس يك راهبرد روشن در قبال ايران است. حكومت ايران، تخريب و مرگ را در سراسر جهان اشاعه داده است. آنها ســفارت آمريكا در ايران را به اشــغال درآورده، آمريكاييها را گروگان گرفتند.ترامپ افزود: ايران همچنين از بمبگذاريهايي كه آمريكاييها را به كشتن داد، حمايت كرده است.

وي گفت: ايران پس از حمالت ۱۱ سپتامبر به پسر اسامه بنالدن، رهبر وقت القاعده پناه داد. اقدامات ايران و سياستهاي آن همچنان ادامه دارد. اين كشــور به طالبان، القاعده، حزباهلل و حماس كمــك ميكند.رييسجمهــور آمريكا گفت ايران به زيرســاختهاي آمريكا حمالت ســايبري ميكند و مدعي شــد: ايران در عراق باعث تفرقهافكني شده و در يمن و سوريه باعث جنگ شده اســت و آزادي كشتيراني در خليج عربي(فارس) را مورد تهديد قرار ميدهد.

وي ادامه داد: دولت قبلي آمريكا از طريق يك توافق جنجالي، تحريمها عليه ايران را لغو كرد. همانطور كه قبال گفتهام برجام يكي از بدترين توافقهايي بود كه آمريكا وارد آن شد. ما در آمريكا به مذاكرهكنندگان قويتري نياز داريم كه منافع كشورمان را بهتر تامين كنند. برجام فشارها بر ايران را كم كرد و اجازه دسترســي اين كشور به منابع مالي را تامين كرد. اين كشور پول زيادي از آمريكا گرفت كه بخش زيادي از آن بار هواپيما شد و به دست آنها رسيد. بدتر از همه اينها، برجام به ايران اجازه ميدهد برنامه هستهاي خود را ادامه دهد. ما بازرسيهاي بسيار ضعيفي داريم و در ازاي آن تاخير بسيار اندكي در روند دسترسي ايران به سالح هستهاي ايجاد شده است.

وي اظهار داشــت: تحريمهاي جديد را عليه ايران اعمال ميكنيم و جلوي توليد سالح از طرف ايران را ميگيريم و براي اين استراتژي تحريمهاي شديدي را عليه سپاه پاسداران اعمال ميكنيم و اين گروه را يك گروه تروريستي ميدانيم.

ترامپ با بيان اينكه ما تمامي پول را پيشايش به ايران داديم و ايران چندين بار از برجام تخطي كرده، گفت: در يــك مورد خاص ايران بيش از ۰۳۱ مترمكعب آب سنگين بيش از ميزان مجاز توليد كرد. ايران همچنان بازرسان بينالمللي را در نقطهاي قرار داده است كه نتوانند از امكانات خود استفاده كنند. رييسجمهور اياالت متحده تاكيد كرد: بسياري هم معتقدند ايران با كرهشمالي نيز مراوداتي دارد. من به مسووالن اطالعاتي دستور ميدهم اين موضوع را بررسي كنند.

وي بــا بيــان اينكه ايران بــه تعهدات خود براســاس روح برجام عمل نكرده اســت، گفت: بنابراين اســتراتژي جديدي را اعالم ميكنم. با شــركاي خودمان براي جلوگيــري از تحركات ايران همكاري كرده، تحريمهاي جديدي عليه ايران اعمال ميكنيم، مانع توليد ســالحهايي از جانب ايران ميشــويم كه به واسطه آنها تهديد ايجاد ميشود. استراتژي ما از اينجا آغاز ميشود كه تحريمهاي بسيار سرسختانهاي را عليه سپاه پاسداران اعمال ميكنيم.

ترامپ گفت: از زماني كه برجام امضا شــد، تحريمها عليه ايران لغو شــد ولي اين كشور به دنبال توسعه برنامه موشكي خود رفت.

وي با بيان اينكه براساس واقعيات اعالم ميكنم برجام را تاييد نميكنيم و نخواهيم كرد، گفت: به دولت دستور ميدهم از نزديك با كنگره براي رفع نواقص برجام همكاري كند.

رييسجمهور آمريكا با تاكيد بر اينكه برجام درباره برنامههاي موشكي ايران مسكوت مانده و كنگره از همين اكنون وارد عمل شده و به دنبال اضافه كردن چند تبصره براي جلوگيري از برنامه موشكي ايران است، گفت: اگر نتوانيم با متحدان خود به توافق برسيم، برجام لغو خواهد شد. مصمم هستيم حامي اصلي تروريسم در جهان هرگز به سالح هستهاي دست پيدا نكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.