سرنوشتبرجامدستکنگره

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دونالد ترامپ عصر روز گذشته به وقت واشنگتن در كاخ سفيد درباره سياستهاي دولت خود در قبال توافق هستهاي ايران سخنراني كرد. وي در اين سخنراني گفت: زماني كه روي كار آمدم دستور بازنگري سياست واشنگتن در قبال ايران را صادر كردم.

وي مدعي شد: امروز من استراتژي آمريكا در قبال ايران و قدمهايي كه ميتوانيم در قبال اقدامهاي خصمانه ايران برداريم را اعالم ميكنم. سياست من براساس يك راهبرد روشن در قبال ايران است. حكومت ايران، تخريب و مرگ را در سراسر جهان اشاعه داده است. آنها سفارت آمريكا در ايران را به اشغال درآورده، آمريكاييها را گروگان گرفتند.

ترامپ با تكرار اظهارات بياساس خود مدعي شد: ايران همچنين از بمبگذاريهايي كه آمريكاييها را به كشتن داد، حمايت كرده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.