حرفهاي توخالي ترامپ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نــادر كريمجوني - دونالد ترامپ ديشــب در واقع حرف جديدي نزد.

بسياري از ناظران مسايل خاورميانه منتظر بودند رييسجمهور ايــاالت متحده نه فقط خروج از برجام را اعالم كند بلكه ســپاه پاسداران انقالب اسالمي را سازمان تروريستي قلمداد كند و تخاصم با ايران را به حداكثر ميزان ممكن افزايش دهد.

امــا در عمل هيچيــك از اين انتظارها- كه اتفاقا براســاس گفتههاي پيشــين مقامــات مختلف آمريكايي بــه وجود آمده بود- محقق نشد.

گذشته از مقدمه نسبتا طوالني كه رييسجمهور آمريكا تقريبا تمام حوادث تروريستي خاورميانه را به ايران نسبت داد و از اين بابت حداقل بخشي از ادعاهايش را بياعتبار ساخت، تالش كرد از يك طــرف خود را برانداز حكومت جمهوري اســالمي ايران نشان دهد و از سوي ديگر در قامت منجي مردم ايران و خيرخواه جهانيان ظاهر شود.

با اين حال او فراموش نكرد كه براي به دست آوردن دل اعراب، از واژه جعلي خليج عربي به جاي خليج فارس استفاده كند.

در ايــن صورت و با ناديــده گرفتن اين واقعيت جغرافيايي و تاريخي، معلوم نيست رييسجمهور تازهكار اياالت متحده چگونه ميتواند خود را حامي و در كنار مردم ايران و خواستار بازگشت ايرانيان به گذشته- به گفته او- پرافتخارشان، معرفي كند.

مجموعــه اقداماتي كه ترامپ وعده اجراي آنها را داد در واقع همان چيزهايي است كه اكنون در حال اجراست.

طي ماههاي گذشته و پس از به قدرت رسيدن دونالد ترامپ، مجالس آمريكا از اتخاذ و انجام اقدامات و تدابير ســختگيرانه كه ايران را در زمينههاي گوناگون محدود كند، فروگذار نكردهاند.

از اين بابت آنچه او در مورد اعمال تحريمهاي شديد عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت، در واقع همان چيزهايي است كه اكنون وجود دارد.

عالوه بر ايــن، موظف كردن دولت و كنگره اياالت متحده به بازنگــري برجام، راهي براي فــرار رييسجمهور آمريكا در مورد خروج از برجام بوده است.

در واقع ترامپ با اين سخنان به وعدههاي گذشته خود درباره پاره كردن يا خروج از برجام عمل نكرد و به جاي آن وعده بازنگري در مفــاد برجام را داد؛ امري كه نه فقط ضمانت اجرايي چنداني ندارد بلكه از نظر حقوقي نيز قابل اتكا و اعتنا نيست.

جلوگيري از ساخت موشكهاي بالستيك كه ترامپ آن را به عنوان دســتور كار ديگرش در مورد ايران بيان كرد هم چندان قابل توجه نيســت؛ اياالت متحده بارها در اين باره تالش كرده و به انحاي گوناگون نگراني خود را نشان داده است اما همانقدر كه ترامپ توانست جلوي ساخت و آزمايش موشكهاي كرهشمالي را بگيرد، ميتواند صنايع نظامي ايران را نيز متوقف كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.