مسیریابياشتباه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

...قصد دارد به تنهايي و بيشتر به واسطه ماهيت سياسي برجام درصدد نقض آن گام بردارد اما به نظر ميرسدباقرارگرفتنتوپبرجامدرزمينكنگره،ديگر آن توفاني كه ترامپ مخاطراتش را با آن همه حدت و شدت به حافظان نظم موجود وعده داده بود، به آرامش رسيده است.البته با اين اقدام نبايد مخاطرات در كمين برجام را پايانيافته تلقي كرد چراكه مخاطراتي را كه با اعالم استراتژي جديد و البته چندجانبه ترامپ در قبال برجاممحتملودركميناست،كمترازمخاطراتخروج آمريكا از برجام نيست. در اين استراتژي جديد راهبرد مهار و بازدارندگي تعقيب ميشود و طرفه آن است كه برخالفگذشته،نوعييكدستيوهماهنگيميانكنگره واعضايكابينهدرقبالراهبردمهاروانزوايايرانوجود دارد.بهواقعلزوموضرورتبرخوردباايرانبهجايخروج از برجام، زمينه را براي اين يكدستي فراهم كرده است و به نظر ميرسد براي تحقق اين هدف و منويات ترامپ و كنگره، صداي مخالفي وجود ندارد.همچون گذشته راهبردشناسان جديد آمريكا دليل اتخاذ راهبرد مهار و استراتژي چندجانبه در قبال ايران و مشخصا برجام را ريشه در رفتارهاي ثباتزداي ايران و توسعه برنامه موشكيونيزروندهايفزايندهرفتارهايمداخلهگرايي ايــران در منطقه ميدانند كه حاصل آن، آنگونه كه گفتهاند چيزي جز بلوكه شدن و به خطر افتادن منافع حياتي آمريكا نيست. بايد گفت دليل اصلي براي اعالم استراتژي چندجانبه آمريكا، مصون ماندن از تبعات و پيامدهايي بود كه ميتوانست از طريق خروج برجام به اعتبار آمريكا در جامعه بينالملل آسيب رساند. به واقع اعالمايناستراتژيبابيداريترامپازخوابآشفتهسبب شدآمريكابتواندازخطرهمراهينكردنجامعهبينالملل براي متوقف كردن ايران با تحريم رهايي يابد و از قرار گرفتن در مسير تاريك و انزواي بينالمللي خارج شود. بهاينترتيبوباقرارگرفتنتوپبرجامدرزمينكنگره به نظر ميرسد استفاده ايران از مزاياي پيشبينيشده در برجام بيچالش نيست و خود برجام نيز در مسير پردشوار و چالشي قرار ميگيرد. به واقع آمريكا در اين اعالم استراتژي با يك تير، دو نشان زده است؛ اول انزوا و مهار ايران از طريق مانعتراشي بر سر استفاده از مزاياي برجام و دوم مصون ماندن از بياعتباري و پيمانگريزي درنظامبينالمللآنهمباماندندربرجام.البتهبااعالم مواضعي كه از ترامپ در روزهاي اخير يا همان آرامش قبل از توفانش بابت برجام شنيده شده است، ترامپ تالشميكندازطريقمواضعضدبرجاميوهمچنين مهار و انزواي ايران به نظم جديد خود نيز دست يابد. در اين نظم جديد ترامپ تالش دارد از نظم ساكس- پيكو عبــور كند و براي موجوديت نظم جديد خود يعني دكترينخاورميانهبزرگخيزبردارد.واقعيتآناستكه ترامپباتوجهبهنوعوماهيتالگوهاوكنشهايرفتاري درمسيريابيدكترينخوددچاراشتباهشدهاستچراكه مسيريكهترامپبرايموجوديتدكترينخودانتخاب كرده است، روشي است كه به ايران اجازه ميدهد بار ديگر هژموني آمريكا را به چالش گيرد.

*مدرسعلومسياسيوروابطبينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.