جاسوس بودن یا نبودن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ورزش

خبرگزاري قوه قضاييه ايران به اظهارات وزير اطالعات در مورد جاسوس نبودن مذاكرهكننده هستهاي ايران واكنش نشان داده و اين اظهارات را عجيب و نادرست خوانده است.

عبدالرســول درياصفهانــي در مذاكــرات هســتهاي ايران بهعنوان كارشــناس مسايل بانكي و مالي حضور داشــت و قوه قضاييه او را به جرم جاسوســي به پنج سال حبس محكوم كرده است.

ايــن محكوميت با واكنــش وزير اطالعات ايران روبهرو شد كه گفت درياصفهاني مرتكب جاسوسي نشده است. محمود علوي همچنين گفت مرجع تشــخيص موضوعــات مرتبط به جاسوسي، معاونت ضدجاسوسي وزارت اطالعات اســت.خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه اظهارات علوي را «از جهات مختلف، نادرست» خوانده است.

اين خبرگزاري گفته است دادگاه، تنها مرجع صالح براي محكوميت اشخاص به جرم جاسوسي اســت نــه وزارت اطالعــات و دادگاه برخالف گزارشهاي وزارت اطالعات ميتواند افراد را از اتهام جاسوسي تبرئه كرده يا محكوم كند.

در متني كه اين خبرگزاري منتشــر كرده، آمده اســت كه وزارت اطالعات، ضابط (مامور) دادگســتري براي كشــف جــرم و تحقيقات مقدماتي و اجراي تصميمهاي قضايي است اما اين وزارتخانه تنها ضابط قضايي در ايران نيست و نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران هم ضابطان قوه قضاييه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.