صدر بدون تغيير

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسابقات هفته نهم ليگ برتر تمام شد و در صدر تغيير محسوسي اتفاق نيفتاد. در روز پاياني مسابقات استقالل نتوانست از زير فشار هواداران خارج شود و با شفر در برابر فوالد خوزستان به تساوي صفر- صفر رسيد.

تيم دايي مثل هفتههاي گذشته از پيروزي دور ماند و با ســپيدرود به تســاوي يك- يك رســيد. صنعت نفت آبادان يــك بر صفر تيم عجيب درخشان را شكســت داد و ذوبآهن، پديده را متوقف كرد.

صدرنشــين ليگ هم در برابر تراكتورسازي متوقف شــد. پارسجنوبي در تبريز با تساوي يك- يك متوقف شد و حاال با يك بازي بيشتر و تنهــا با اختالف دو امتيــاز صدر را در اختيار داشــته باشد. پرسپوليس رده دوم را در اختيار دارد و پيــكان با پيروزيهاي متوالي هفتههاي اخير در رده سوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.