بحران گرانی و تعمیق رکود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه بازرگانی- همانطور كه طی هفته گذشته شاهد بوديم، دالر از مرز چهار هزار تومان هم فراتر رفت و موجب نگرانی هر چه بيشــتر توليدكنندگان و فعاالن بازار شد چرا كه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.