الزامی برای اقدام متقابل با آمریکا نیست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محسنجليلوند* ديــروز كاخ ســفيد اســتراتژي ترامپ در قبال ايران را اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.