مسیریابياشتباه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دكترصالحالدينهرسني*-اگرچهمواضع ترامپ نسبت به برجام روشن است و او اساسا نظر خوشبينانهاي نسبت به آن ندارد و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.