الزامی برای اقدام متقابل با آمریکا نيست

Jahan e-Sanat - - News -

محسن‌جلیلوند*- ديروز كاخ سفيد استراتژي ترامپ در قبال ايران را اعالم كرد. طبق اين استراتژي، آمريكا سه هدف كليدي دارد؛ اول تشديد نظارت بر توافق هستهاي، دوم تشديد نظارت بر برنامه موشكي بالستيكي ايران و سوم مقابله با فعاليتهاي ايران كه به قول واشنگتن منجر به بيثباتي در منطقه ميشود. به هر حال ترامپ خواستار كنار گذاشتن اين توافق هستهاي نشده و اين طبيعي بود كه نه ايران و نه آمريكا نميخواهند از برجام خارج شوند و اين را بارها اعالم كردند ولي آمريكا با اين اقدام قصد زخمي كردن برجام را دارد كه ايران ميتواند نسبت به اين موضوع واكنشهاي مختلفي داشته باشد. از جمله اين واكنشها، واكنشهاي برجامي و غيربرجامي است. درخصوص برجام بايد تاكيد كرد ايران در كنار كشورهايي مثل اتحاديه اروپا و روسيه است كه اين موافقتنامه را امضا كردند و اين موافقتنامه پشتوانه بينالمللي دارد و قطعنامه شوراي امنيت است. از اين لحاظ اين واكنش درونبرجامي است كه طبيعتا ايران از برجام خارج نميشود. اما ايران ميتواند يك واكنش هم برونبرجامي هم داشته باشد كه اين واكنش ميتواند متوازن يا نامتوازن باشد يعني اينكه الزاما در بحثهايي كه آمريكايي وارد ميشود ايران وارد نشود. در هر صورت در سياست بينالملل و توازني كه به وجود آمده، ايران ميتواند راهكارهاي متعددي را برگزيند و الزاما الزم نيست كه در برابر اقدام آمريكاييها عكسالعملي داشته باشيم. اما اگر ابتكار عمل در دستمان باشد ميتوانيم در بخشهايي كه به برجام مربوط نيست، ورود پيدا كنيم و در بخشهايي هم كه به برجام مربوط است، ورود نكنيم اما درخصوص متوازن بودن يا نامتوازن بودن اين مسير نيز بايد گفت كه بستگي به بينش طرفي دارد كه اين موضوع را طراحي ميكند يعني كساني كه در سياست خارجه هستند و اين بستگي به اين دارد كه آنها در چه حوزههايي عمل كنند. به هر حال بايد تاكيد كرد كه سياست ترامپ قابل پيشبيني بود چون بارها در زمان تبليغات انتخاباتي خود اعالم كرده بود كه برجام يك توافق بد است و آن را دوباره مورد بازبيني قرار ميدهد. او حتي در نطقي كه در سازمان ملل نيز داشت اعالم كرده بود كه برجام را دستكاري ميكند.

*كارشناس‌مسايل‌بین‌الملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.