در آینده ليست اعضاي فراكسيون اميد اعالم ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

رييسفراكسيوناميدباانتقادازتريبونيشدناختالفاتمسووالن با يكديگر تاكيد كرد: تريبوني شدن اختالفات مسووالن به آرامش كشور و نيز به اعتماد مردم لطمه ميزند. دستاوردهاي همه قوا از جملهدستاوردهايدولتعملكردنظاممحسوبميشود.بهگونهاي سخننگوييمكهدستاوردهاينظامرازيرسوالببريم.بهگزارشايلنا، محمدرضا عارف در ديدار با اعضاي شوراي مركزي سازمان جوانان و دانشجويان حزب اعتدال و توسعه با مرور نقشآفريني جوانان در ادوار مختلف قبل و بعد از انقالب اسالمي، گفت:اگر گفته شود جوانان در همه رويدادهاي مهم انقالب نقش محوري و كليدي داشتند سخن گزافي نيست. وي با يادآوري حضور جوانان در سمتهاي مديريتي در دهه۰۶ اظهار داشت: در دهه۰۶ جوان5۲ ساله در سمت وزارتي قرار ميگرفت اما اكنون در دهه ۰9 نقش جوانان به پوسترچسباني تقليل يافته است. چگونه آن زمان يك جوان ميتوانست وزير شود ولي در مقطع فعلي براي سپردن پستهاي مديريتي به جوانان اما و اگر ميآورنــد؟ در دوران دفاع مقدس اكثر فرماندهان جنگ را جوانان تشــكيل ميدادند و در كارها هم بسيار موفق بودند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه متاسفانه از توانمندي جوانان غافل شديم، تصريح كرد: آقاي روحاني در دولت اول خود به دليل آنچه دوري از آزمون و خطا براي اداره كشور عنوان كرده بود، نگاهشان بيشتر به نسل اوليها محدود شد. در دولت دوم ايشان انتظار است توجه جدي در بهكارگيري جوانان در سطوح مختلف مديريتي داشته باشند و معاونت امور جوانان رييسجمهور مانند معاونت امور اقتصادي تشكيل شود. عارف با تاكيد بر اينكه بايد براي حضور جوانان در عرصه مديريتي هزينه دهيم، خاطرنشان كرد: اگر جوانان بعد از حوادث ۸۸ كه فضاي سكون و بيتحركي را در فضاي سياسي كشور شاهد بوديم به ميدان نميآمدند حماسه خرداد ۲9 شكل نميگرفت به همين دليل معتقدم بايد قدردان جوانان بود و حضور اين قشر تأثيرگذار در عرصه مديريتي كشور بايد به صورت يك مطالبه مطرح و پيگيري شود. وي تاكيد كرد: با اكثر وزراي دولت دوم آقاي روحاني كه صحبت ميكردم حضور جوانان، زنان و اقوام در سمت معاونتها و ساير سمتهاي مديريتي وزارتخانه متبوع آنها را ياددآوري ميكردم و اميدوارم وزرا به وعدههايي كه در اين خصوص دادند، عمل كنند. ‌۲‌گروه‌م ‌يخواهند‌فراكسیون‌امید‌را‌به‌حاشیه‌ببرند نماينده مردم تهران در مجلس در بخش ديگري از سخنان خود به عملكرد فراكسيون اميد كه مورد سوال يكي از حاضران در جلسه بود، اشاره كرد و ابراز داشت: از همان ابتداي تشكيل فراكسيون اميد دو گروه تالش كردند فراكسيون اميد را به حاشيه ببرند. يك گروه افرادي بودند كه تالش كردند با شبيهسازي با يكي از ادوار مجلس، تشكيل فراكسيون اميد را به زعم خود در راســتاي ضديت با نظام و تعبيرات بيربطي از اين دست القاء كنند. گروه دوم هم كساني بود كه با نبردبان ليست اميد وارد مجلس شدند و با همسو شدن با گروه اول و به بهانه آنچه دوري از تندروي ناميدند راهشان را از ما جدا كردند در حالي كه منش و روش اعضاي فراكسيون اميد نشان داد هيچ ميانهاي با تندروي ندارند و به دنبال مطالبات بحق مردم هستند و همواره به شعار اصلي خود كه اميد، آرامش و رونق اقتصادي است پايبند هستند. عارف ادامه داد: اگر تاكنون در انتشار نام اعضاي فراكسيون اميد تعللي صورت گرفت به خاطر مالحظه حال برخي افراد بود كه در جلسات خصوصي برخي مالحضات شخصي را مطرح ميكردند ولي در آيندهاي نزديك ليســت اعضاي فراكسيون اميد اعالم ميشــود. وي «اعتدال» را يك رويكرد دانست و با بيان اينكه شــخصا تالش كردم فعاليتهايم رويكرد اعتدالي داشته باشد، عنوان كرد: واژه «اعتدال» نبايد به معناي كوتاه آمدن يا سازش تعبير شود. كشور ما هميشه از افراطيگري آسيب ديده است و بسيار خوشحالم كه جوانان ما در دهه ۰9 به موضع اعتدالي روي آوردند.

رييس شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان شعار «آرامش و اميد» را ريشه در اعتدال دانست و يادآور شد: كشور ما بيش از هر زمان ديگر به آرامش نياز دارد. تريبوني شــدن اختالفات مسووالن به آرامش كشور و نيز به اعتماد مردم لطمه ميزند. چه نيازي است كه برخي اختالفنظرهاي طبيعي بين مسووالن در تريبونها مطرح شود؟ كشور براي حل مشكالت مردم به كار و تالش نياز دارد نه مجادالت مسووالن با يكديگر. دستاوردهاي همه قوا از جمله دســتاوردهاي دولت عملكرد نظام محسوب ميشــود بهگونهاي سخن نگوييم كه دستاوردهاي نظام را زير ســوال ببريم. عارف همچنين درباره اظهارات اخير خود درباره «ائتالف» نيز بيان كرد: ما به ائتالف در داخل يك جبهه سياسي و گروههاي همسو البته با سازوكار شفاف و مشخص اصرار داريم. احزاب عضو يك جبهه در چارچوبهاي مشخص ميتوانند ائتالف كنند و تشكيل شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان هم در همين راستا بود. ائتالف با جريانات رقيب هم به صورت اقتضايي و برحسب ضرورت ميتواند انجام شود. وي با تاكيد بر اينكه اعالم راهبرد انتخاباتي براي انتخابات سال ۸9 بسيار زودهنگام است، مهمترين مساله جبهه اصالحات را در حال حاضر انسجامبخشي به تشكيالت دانست و از همه نخبگان اصالحطلب خواست در مســير وحدت و همگرايي اين جريان سياسي گام بردارند و به انسجامبخشي اين جريان كمك كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.