راهبرد آمریکا بازی با تروریسم است نه مبارزه با آن

Jahan e-Sanat - - News -

رييس مجلس شوراي اسالمي كه به منظور حضور و سخنراني در صد و سي و هفتمين اجالس اتحاديه بينالمجالس به روسيه سفركرده است، در بدو ورود به فرودگاه سنپترزبورگ درباره اين اجالس گفت: شركت در دو كنفرانس از اهداف حضور در صد و سي و هفتمين اجالس مجمع عمومي اتحاديه بينالمجالس است. اين كنفرانس مربوط به همكاريهاي امنيتي است كه روساي مجالس چند كشور در روسيه حضور دارند، اين از بخشهايي است كه هميشه مورد توجه ما بوده كه كشورهاي منطقه بتوانند روابط نزديكتري براي ايجاد صلح و امنيت با هم داشته باشند. البته ما بهعنوان مهمان ويژه ميآييم و عضو نيستيم.

علی الريجانی ادامه داد: با توجه به اينكه شرايط منطقه و اوضاع بينالمللي دچار بههمريختگيهايي در ســطوح مختلف اســت رايزنيهاي سياســي و گفتوگوهايي كه بتواند شرايط امني را براي دنيا به وجود آورد موضوع مهمي اســت كه ذهن سياســتمداران را به خود جلب كرده است. رييس مجلس با يــادآوري حضور در كنفرانس بينالمجالس اظهار داشــت: موضوع اصلي در كنفرانس بينالمجالس كه ذهن روساي مجالس را به خود جلب كرده، مساله تنوع فرهنگي و قومي است كه ميتواند زمينهساز صلح و امنيت باشد. اين از آن جهت موضوع مهمي است كه گاه مشاهده ميكنيد مسايل قومي و ديني ابزاري براي بههمريختگي امنيتي و به هم زدن شرايط منطقهاي و جهاني شده است، گاهي اين جداييها و تجزيهطلبيها چه در اروپا و چه در منطقه آسيا ريشههاي قومي و ديني پيدا ميكند يا برخي اقدامات تروريستي كه امنيت را برهم ميزند سوار بر موضوع ديني ميشود.

رييس مجلس تاكيد كرد: گفتوگو با مسووالن روسيه و كشورهاي ديگر كه به اين دو كنفرانس ميآيند مجالي است كه ايران ميتواند در حوزههاي مختلف از جمله همكاريهاي اقتصادي دوجانبه از آن بهره گيرد.

همچنين الريجاني در پاسخ به سوالي درباره طرح موضوع عدم تاييد پايبندي ايران به برجام از سوي دونالد ترامپ تصريح كرد: طرح اين موضوعات از سوي آقاي ترامپ خيلي عجيب نيســت چون در اين مدتي كه ايشان سركار آمده حرفهاي عجيب و غريب كم نزده اما خيلي مهم نيست.

اما الريجاني در دهمين اجالس عمومي ســازمان پيمان امنيت جمعي در ســنتپترزبورگ روسيه به ســخنراني پرداخت و با بيان اينكه راهبرد آمريكا بازي با تروريســم اســت و نه مبارزه با آن گفــت: آمريكا به دنبال فروش تســليحات خود است و تداوم بحران در خاورميانه را زمينهاي براي تجاريســازي امنيت ميداند. علي الريجانــي در اين اجالس تاكيد كرد: جمهوري اســالمي ايران در چارچوب سياست «تعامل گسترده با جهان»، توسعه همكاري با همسايگان را در اولويت سياست خارجي خود قرار داده است. ما به تعهدات بينالمللي خود از جمله برجام تا جايي كه طرفهاي مقابل نقض عهد نكنند، متعهد خواهيم ماند. اين در شرايطي است كه دولت جديد آمريكا در يك سال اخير مكررا مواردي از برجام را نقض كرده و اين روزها بحث رد كلي برجام را مطرح ميكند كه خود نشاندهنده بيساماني صحنه سياسي اين كشور و به بازي گرفتن همه توافقات بينالمللي است. اتفاقا يكي از علل بهمريختگي امنيتي صحنه بينالمللي همينگونه اقدامات نارس سياســي است كه خواهان گســترش تروريسم و ناامني در ساختار جهاني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.