ناوگروه ایران امروز به روسيه اعزام ميشود

Jahan e-Sanat - - News - نماز جمعه

ايلنا- فرمانده نيروي دريايي ارتش از اعزام ناوگروه كشــورمان متشكل از ناوشــكن جمهوري اسالمي ايران، دماوند و ناو موشكانداز پيكان به بندر مخاچقلعه روسيه خبر داد. اميردريادار حبيباهلل سياري گفت: امروز ناوگروه جمهوري اسالمي ايران به سمت بندر مخاچقلعه روسيه حركت ميكند كه ظرف ۸۴ ســاعت در اين بندر پهلو ميگيرد. وي افزود: ارسال پيام صلح و دوستي، ارتقاي فرهنگ دريايي دو كشور و همكاري الزم براي برقراري امنيت در منطقه درياي خزر از مهمترين اهداف اين سفر است. فرمانده نيروي دريايي ارتش ادامه داد: اين ناوگروه ظرف سه روز با اجراي برنامههاي از پيشتعيينشده و برگزاري رزمايش مشترك يك روزه با نيروي دريايي روسيه به منظور تبادل تجربه، نمايش اقتدار و توانمندي نيروي دريايي در عرصه راهبردي، سياسي و بينالمللي به كشور بازميگردد. سياري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اعزام اين ناوگروه به روسيه مرتبط با تحركات اخير آمريكا در منطقه است، اظهار داشت: اين ســفر هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد و نيروي دريايي كشــورمان براساس برنامهريزي معمول خود عمل ميكند. وي افزود: اينكه كسي از جايي به جاي ديگر سفر كند، مشكلي نيست اما هر كسي براي ما تهديد باشد يا بخواهد به مرزهاي ما نزديك شود، قطعا اخطار خواهد گرفت و اجازه اين كار را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.