نميشود هم داعش را تروریست خواند و هم سپاه را كه با آن در حال مبارزه است

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا-‌محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي، سپاه پاسداران انقالب اسالمي را يكي از نيروهاي اصلي در مبارزه با گروه تروريستي داعش در منطقه دانست و گفت: نميشود هم داعش را تروريست خواند و هم سازماني كه با آن در حال مبارزه است. او در واكنش به احتمال قرار دادن سپاه پاســداران در ليست گروههاي تروريستي از سوي آمريكا گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ارتش رسمي جمهوري اسالمي ايران است و دولت آمريكا نميتواند ارتش رسمي يك كشور را به عنوان يك سازمان تروريستي تلقي كند. نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: سپاه پاسداران، يكي از نيروهاي اصلي در مبارزه با گروه تروريستي داعش- مظهر افراطيگري و تروريسم در كل دنيا- بوده است و يكي از بيشترين نقشها را در اين مسير ايفا ميكند. اين نماينده مجلس احتمال قراردادن سپاه پاسداران در ليست گروههاي تروريستي را هم از ديگر تندرويهاي دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا دانست و تصريح كرد: اين تعارض دارد كه هم داعش را گروه تروريستي اعالم كنند و هم سازماني كه با تروريستها مبارزه كرده و در مقابل تحركات وحشيانه و افراطگرايانه آنها در منطقه ايستاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.