دچارخطايمحاسباتيشویدشناسنامه سياسيتانباطلخواهدشد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-‌رييس سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران با هشــدار به دشمنان تصريح كرد: اگر دشمنان دچار خطاي محاسباتي شوند و دست به اقدامي نابخردانه بزنند، شناسنامه سياسيشان براي هميشه باطل خواهدشد.بهگزارشايسنا،عباسمحمدحسنيدرسخنرانيپيشازخطبههاي نمازجمعه تهران اظهار كرد: امروز ارتش جمهوري اسالمي با تقويت بنيه دفاعي، بصيرتي و انقالبيگري خود در كنار ساير نيروهاي مسلح به ويژه سپاه قدرتمند تبديل به قدرت بازدارندهاي شده كه هرگونه ابتكار عمل را از دشمنان گرفته و اگر دشمنان دچار خطاي محاسباتي شوند يا دست به اقدام نابخردانهاي بزنند، شناسنامه سياسيشان براي هميشه باطل خواهد شد و حتي فرصت گرفتن شناسنامهسياسيالمثنيهمازآنهاگرفتهخواهدشد.ويبااشارهبهبرخيبيانات رهبر انقالب درباره ارتش يادآور شد: مقام معظم رهبري در مقاطعي درباره ارتش فرمودند كه بحمداهلل ارتش امروز متدين است يا ارتش، ارتش حزباهلل است يا ارتش شجره طيبه است يا در جايي فرمودند كه نقش شما برادران عقيدتي سياسي در رساندن ارتش به نقطه مطلوب بسيار مهم و ارزشمند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.